Motie Net op Zee bescherming Wadden­natuur


1 juli 2020

Betreft :

Bescherming Waddennatuur

Datum PS :

1 juli 2020

Onderwerp :

Concept regioadvies Net op Zee

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • de regiopartijen het tracé Eemshaven-West overwegen als voorkeursalternatief voor het Net op Zee (NOZ);
  • dit tracé negatieve en deels onomkeerbare effecten heeft op de natuur en landbouwgronden in het Waddengebied;

Overwegende dat:

  • de waarborging van de Waddennatuur bij de aanleg van NOZ als cruciaal wordt gezien door alle regio-partijen;
  • de ontwikkeling van duurzame energie niet ten koste mag gaan van de unieke en onvervangbare Waddennatuur;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • geen medewerking meer te verlenen aan industriële ingrepen die ten koste gaan van de Waddennatuur; óók niet voor duurzame energie,
  • dit standpunt te delen met de minister;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen