Motie loca­tie­kaart duurzame energie


30 september 2020

Betreft :

Locatiekaart duurzame energie op land

Datum PS :

30 september 2020

Onderwerp :

De Groningse klimaatagenda 2030

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Er een uitbreiding wordt voorzien van windmolens op land en zonneparken;
  • de provincie de ruimtelijke kaders kan scheppen voor locaties voor duurzame energie op land, of deze zelf kan aanwijzen;

Overwegende dat:

  • De uitbreiding van zonne- en windparken negatieve gevolgen kan hebben voor dieren in de lucht en op de grond, zoals vogels, vleermuizen en andere kwetsbare soorten;
  • vliegroutes de hele provincie doorkruisen, en bescherming daarom om provinciale aansturing vraagt;
  • een locatiekaart voor alle betrokken partijen snel inzichtelijk kan maken welke locaties te kwetsbaar zijn voor de ontwikkeling van windparken op land en zonneparken;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Een locatiekaart op te stellen van vliegroutes, rust- en foerageergebieden teneinde kwetsbare gebieden uit te sluiten van energieprojecten;
  • dit in samenwerking te doen met natuurorganisaties die daarvoor de expertise in huis hebben, bijv. de Vogelbescherming, Vleermuiswerkgroep en het Groninger Landschap;
  • met een voorstel te komen voor de implementatie van deze locatiekaart in de gemeentelijke besluitvorming;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Net op Zee bescherming Waddennatuur

Lees verder

Motie idee├źnwedstrijd voor jongeren over aanpak zwerfafval

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer