Motie sluiting put TR-9 Nedmag


1 juli 2020

Betreft :

Sluiting put TR-9

Datum PS :

1 juli 2020

Onderwerp :

Ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Nedmag

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Het SodM adviseert om geen actieve winning meer toe te staan uit zoutput TR-9;
  • Het waterschap nu al aangeeft dat de bodemdaling onbeheersbaar is;
  • De Mijnraad stelt dat er wel uit TR-9 gewonnen kan worden onder voorbehoud van een meet- en regelprotocol;

Overwegende dat:

  • Winning tot 2028 uit zoutput TR-9 een hoog risico voor bodemdaling / schade betekent;
  • het meet- en regelprotocol waar de Mijnraad op vertrouwt nog niet ontwikkeld is en derhalve veel onzekerheid meebrengt;
  • ยท het Ministerie van EZK het advies van de SodM, Tcbb, het Waterschap en lokale overheden negeert;
  • de belangen van omwonenden met dit instemmingsbesluit inclusief het openhouden van put TR-9 op grove wijze worden geschonden;
  • GS in haar zienswijze niet het verzoek tot sluiting van TR-9 heeft opgenomen;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • de hoogst mogelijke pressie richting het ministerie te hanteren voor directe sluiting van put TR-9;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen