Motie neem vogel­griep serieus – geen ganzen­vlees in voed­sel­keten


22 februari 2023

Betreft :

Neem vogelgriep serieus – geen ganzenvlees in voedselketen

Datum PS :

22 februari 2023

Onderwerp :

Ganzenakkoord 2023 - 2029

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • in onze provincie inmiddels jaarrond vogelgriep voorkomt bij in het wild levende vogels;
  • dit de hoog pathogene variant H5N1 betreft;
  • dit een voor dieren vaak dodelijke variant is, die ook voor mensen zeer gevaarlijk kan zijn bij besmetting.

Overwegende dat:

  • vogelgriep is vastgesteld bij predatoren als vossen;
  • de dieren dit opliepen door het eten van met vogelgriep besmet vlees of het directe contact met een besmet dier;
  • vogelgriep bij bijvoorbeeld ganzen niet altijd direct zichtbaar is, omdat de incubatietijd 3-11 dagen is en sommige wilde vogels alleen dragers zijn;
  • onlangs een kind in Equador besmet is geraakt met de H5N1 variant en daardoor ernstig ziek is geworden;
  • jagers na het afschieten van ganzen de gedode dieren in de voedselketen brengen;
  • zij daarbij bewust een risico nemen, omdat een besmetting van henzelf of de consument nooit kan worden uitgesloten.

Verzoeken het College:

  • ter bewaking van de algemene volksgezondheid het voorzorgsbeginsel te hanteren en alle ter beschikking staande mogelijkheden in te zetten om te voorkomen dat geschoten ganzen in de voedselketen terecht komen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie volledige omschakeling naar biologische, natuur-inclusieve kringlooplandbouw

Lees verder

Motie aanpassen regels uitkering gewasschade in fourageergebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer