Motie aanpassen regels uitkering gewas­schade in foura­geer­ge­bieden


22 februari 2023

Betreft : Aanpassen regels BIJ12 voorwaarden uitkering gewasschade

Datum PS : 22 februari 2023

Onderwerp : Ganzenakkoord 2023 - 2029

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

• in de regeling ‘Tegemoetkoming ganzenschade’ van BIJ12 is opgenomen dat om in aanmerking te komen voor schadevergoeding agrariërs verplicht zijn om te verjagen met ondersteunend afschot, waarbij minimaal twee keer per week een bejagingsactie door een jager moet plaatsvinden;

• bepaalde verjaagacties van agrariërs zelf, zoals verjagen met quad, niet meetellen als preventieve actie;

Overwegende dat:

• grondeigenaren die uitsluitend en correct gebruik maken van preventieve middelen of niet-dodelijke verjaagmethoden juist ook in aanmerking moeten komen voor schadevergoeding;

• de verplichting om afschot toe te passen tegenstrijdig is aan het streven om doden van ganzen tot een minimum te beperken;

• het inzetten van jagers niet strookt met de internationale verplichtingen die Nederland heeft voor de bescherming van ganzen;

Verzoeken het College:

• in overleg te treden met BIJ12 en het ministerie om bovengenoemde te bespreken, teneinde de verplichting tot ondersteunend afschot te verwijderen uit de regelgeving;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie neem vogelgriep serieus – geen ganzenvlees in voedselketen

Lees verder

Motie aanpassen regels BIJ12 voorwaarden uitkering gewasschade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer