Motie dieren­welzijn toet­sings­kader in gebied­s­proces en gebied­splan


28 juni 2023

Betreft :

Dierenwelzijn toetsingskader in gebiedsprocessen en gebiedsplan

Datum PS :

28 juni 2023

Onderwerp :

Stand-van-zaken document Transitie Landelijk Gebied Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

 • met de transitie landelijk gebied doelen op gebied van natuur, water en klimaat worden nagestreefd;
 • verbetering van het welzijn van dieren in de veehouderij géén onderdeel uitmaakt van het afwegingskader of doelbereik;
 • minister Adema aangeeft dat het Rijk de veehouderij uiterlijk in 2040 ‘dierwaardig’ ingericht wil hebben op basis van de zes basisprincipes zoals geformuleerd door de Raad voor Dieraangelegenheden (erkenning intrinsieke waarde en integriteit van het dier, goede voeding, goede omgeving, goede gezondheid, natuurlijk gedrag en positieve emotionele toestand);
 • de minister stelt dat de overgang naar een dierwaardige veehouderij onderdeel uitmaakt van de verduurzaming van de landbouw en derhalve volledig geïntegreerd moet worden in de transitie landelijk gebied.

Overwegende dat:

 • de start van de transitie aangegrepen moet worden om de eerste stappen te zetten op weg naar een ‘dierwaardige’ veehouderij;
 • verbetering van dierenwelzijn daarom als toetsingskader moet worden meegenomen in de gebiedsprocessen zodat het onderdeel uit gaat maken van de definitieve maatregelen;
 • gezocht moet worden naar maatregelen die een win-win-win situatie opleveren voor dieren, natuur/milieu en agrarische ondernemers;
 • verbetering van dierenwelzijn niet uitsluitend gerealiseerd wordt door Rijksbeleid of de agrarische sector, maar expliciet ook kan worden vormgegeven in gebiedsplannen en provinciaal beleid.

Verzoekt het College:

 • verbetering van dierenwelzijn in de veehouderij expliciet als toetsingskader te hanteren in de gebiedsprocessen en het gebiedsplan;
 • hiervoor de zes basisprincipes van de RDA als uitgangspunt te nemen;
 • een voorstel hiertoe vóór september gereed te hebben zodat het onderdeel uit kan gaan maken van het overleg in de deelgebieden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Meint Kolthof

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie naar ganzenbeheer zonder geweer

Lees verder

Motie gelijkwaardige participatie bij voorbereiding gebiedsplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer