Motie moni­toring vervuild water en slib Ring Zuid


5 februari 2020

Betreft :

Onafhankelijke monitoring water en slib

Datum PS :

5 februari 2020

Onderwerp :

Aanpak Ring Zuid

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Het grondwater dat vrij komt bij werkzaamheden aan de VDL geloosd gaat worden op het Oude Winschoterdiep;
  • Bij de werkzaamheden ook slib met mogelijke vervuiling verplaatst zal moeten worden;

Overwegende dat:

  • Ter bescherming van volksgezondheid, milieu en natuur de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht moet worden genomen;
  • Monitoring van de waterkwaliteit en de samenstelling van het slib uitgevoerd dient te worden door een onafhankelijke instantie, niet verbonden aan de uitvoering van Ring Zuid;
  • De resultaten van deze monitoring inzichtelijk moeten zijn voor omwonenden en andere belanghebbenden zoals natuurorganisaties;

Verzoeken Gedeputeerde Staten

  • In de vergunningsvoorwaarden op te laten nemen dat monitoring van water en slib door een onafhankelijke partij dient te worden uitgevoerd;
  • Zorg te dragen voor openbare beschikbaarheid van de onderzoeksresultaten;

En gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen