Motie klimaat­pa­ra­graaf


18 december 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • er een uitzonderlijk grote inspanning zal moeten worden geleverd om de in gang gezette klimaatverandering te beperken tot een niveau waarbij geen ernstige gevolgen voor de mensheid optreden;
  • 195 landen hiertoe in december 2015 een akkoord hebben gesloten dat zich richt op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius

overwegende dat:

  • iedere overheid datgene dient te doen wat binnen haar invloedssfeer ligt om bij te dragen aan het realiseren van bovengenoemde doelstelling;
  • er naast het energiegebruik vele andere factoren en beleidsterreinen zijn die een grote invloed hebben op klimaatverandering (mobiliteit, landgebruik, voedselproductie, etc.);
  • de aanpak van de klimaatverandering dus niet slechts op het terrein van het energiebeleid dient te worden vormgegeven;
  • verschillende overheden (waaronder de provincies Gelderland en Noord-Brabant) standaard een klimaatparagraaf toevoegen aan hun beleidsvoorstellen;
  • het toevoegen van een klimaatparagraaf Provinciale Staten inzicht kan geven in de impact van beleidsvoorstellen op de klimaatproblematiek en in de mogelijkheden om negatieve invloeden te beperken en positieve invloeden te maximaliseren;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor een uitvoerbare en effectieve toevoeging van een klimaatparagraaf;En gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, PvdA

Tegen

FvD, CDA, GroningerBelang, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie afschaffen verhuurdersheffing

Lees verder

Motie monitoring vervuild water en slib Ring Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer