Motie mest­ver­gisting


Start­do­cument Regionale Energie Transitie Groningen

9 oktober 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Middels de RES gestreefd wordt naar een duurzame energie- en warmtevoorziening;
  • Ter vervanging van aardgas het gebruik van biogas gepromoot wordt;

Overwegende dat:

  • Biogas opgewekt kan worden uit duurzame bronnen zoals groente-, fruit- en tuinafval, bermmaaisel en menselijke uitwerpselen;
  • Biogas ook opgewekt kan worden uit niet-duurzame bronnen zoals dierlijke mest;
  • De hoeveelheid beschikbare mest zal blijven teruglopen door krimp van de veestapel en gebruik van mest in de kringlooplandbouw;
  • Warmte- en energievoorziening door mestvergisting een schijnoplossing is die geen milieuwinst oplevert;
  • Er voldoende alternatieven beschikbaar zijn of komen zoals groene waterstof, warmtenetten en volledig elektrische warmtevoorziening;

Verzoeken het college:

  • Energie- en warmteproductie uit mestvergisting uit te sluiten van de Regionale Energie Strategie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen