Motie groene school­pleinen


3 juli 2019

Betreft :

Subsidieregeling groene schoolpleinen

Datum PS :

3 juli 2019

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Zowel in het coalitieakkoord als de kadernota provinciale inzet op het gebied van leefbaarheid, bewegen en natuurbeleving nadrukkelijk wordt genoemd;
  • De provincie Groningen, in tegenstelling tot veel andere provincies, nog geen ondersteuning biedt bij het vergroenen en toekomstbestendig inrichten van schoolpleinen;

Overwegende dat:

  • Een groen en klimaatbestendig schoolplein op vele fronten positief bijdraagt: kinderen spelen meer buiten, bewegen meer en krijgen bredere lesmogelijkheden, de pleinen verhogen het natuur- en klimaatbewustzijn, dragen bij aan herstel van biodiversiteit en verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte;
  • Een bedrag van €49.500, bestemd voor ‘bewegen in de open ruimte’, terugvloeit naar de algemene middelen;
  • Tenminste dit budget, en indien mogelijk een groter bedrag; aan te wenden voor een subsidieregeling;

Verzoeken het college:

  • Een subsidie ‘Groene schoolpleinen’ uit te schrijven;
  • Deze subsidie provinciebreed bekend te maken bij de onderwijsinstellingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen