Motie afschaffen verhuur­ders­heffing


18 december 2019

Betreft :

Afschaffing verhuurdersheffing

Datum PS :

18 december 2019

Onderwerp :

Kadernota Leefbaarheidsprogramma 2020 - 2023

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde omgeving en het leefbaar houden van dorp, stad en platteland;
 • woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van (sociale) huurwoningen;
 • woningcorporaties door de verhuurdersheffing minder kunnen investeren in nieuwbouw, leefbaarheid, verduurzaming en het betaalbaar houden van de huurprijzen;
 • een groot aantal woningcorporaties bezwaar maken tegen deze verhuurdersheffing;
 • sinds eind oktober 2019 duidelijk is dat de verhuurdersheffing vooral geïnvesteerd wordt in de Randstad;
 • 170 woningcorporaties hebben aangegeven 100.000 huurwoningen (bijna) energieneutraal te willen maken;

Overwegende dat:

 • verduurzaming van de woningvoorraad en armoedebestrijding één van de belangrijke opgaven van het leefbaarheidsprogramma is;
 • verduurzaming bijdraagt aan verbetering van de ‘Brede Welvaart’ én de financiële armslag van mensen met lagere inkomens verhoogt;
 • verduurzaming bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen;
 • de door afschaffing van de heffing vrijkomende middelen volledig dienen te worden aangewend voor verduurzaming en leefbaarheid;
 • in samenwerking met de Groninger gemeenten/VGG, de Groninger woningcorporaties, de VNG en het IPO bij het Rijk aan te dringen op afschaffing van de verhuurdersheffing; en in overleg te treden over besteding van de middelen ten behoeve van verduurzaming en leefbaarheid.

Voorts overwegende dat:

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroningerBelang, GroenLinks, FvD, SP, PVV

Tegen

PvdA, VVD, CDA