Motie klimaatklok


29 juni 2022

Betreft :

Klimaatklok

Datum PS :

29 juni 2022

Onderwerp :

Algemene beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Een klimaatklok inzichtelijk maakt hoeveel CO₂ wordt uitgestoten en hoeveel tijd er nog resteert om de uitstoot terug te dringen;
  • Diverse overheden en instanties inmiddels met een klimaatklok werken;

Overwegende dat:

  • Een provinciale klimaatklok
  1. De Groninger CO₂ bijdrage aan klimaatopwarming inzichtelijk maakt;
  2. het nog resterende CO₂ budget van de provincie Groningen bijhoudt;
  3. de progressie van de provinciale maatregelen tegen klimaatopwarming kan visualiseren;
  4. het bewustzijn van de urgentie van de klimaatcrisis helpt verhogen;

Verzoeken het College:

  • Een Groninger klimaatklok te laten ontwikkelen;
  • Deze zichtbaar aan het provinciehuis te monteren;
  • Te onderzoeken hoe de klok kan worden gebruikt op de webpagina van de provincie, op informatieborden en in de Statenzaal;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen