Motie natuur­vrien­delijk isoleren


29 juni 2022

Betreft :

Natuurvriendelijk isoleren

Datum PS :

29 juni 2022

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen:

Constaterende dat:

 • In Groningen veel woningeigenaren (particulieren en woningbouwverenigingen) hun spouwmuren of daken isoleren;
 • de energietransitie versneld moet worden gezien het dreigende tekort aan gas;
 • de isolatiebehoefte toeneemt door de hoge energieprijzen;
 • isolatie leidt tot minder CO₂ uitstoot én een lagere energierekening en daarom zeker gestimuleerd moet worden.

Overwegende dat:

 • Isoleren van huizen ook een keerzijde heeft, omdat bij het isoleren regelmatig dieren worden gedood, zoals gierzwaluwen, huismussen of vleermuizen;
 • de provincie Utrecht in afstemming met isolatiespecialisten en gemeenten een oplossing heeft ontwikkeld: natuurvriendelijk isoleren;
 • bij deze methode de isolatiebedrijven er zorg voor dragen, dat geen vogels of vleermuizen worden gedood, én in nieuwe verblijfplaatsen wordt voorzien;
 • de provincie Utrecht haar ontheffingenprocedure hierop heeft aangepast.

Verzoeken het College:

 • Deze methode van natuurvriendelijk isoleren ook in Groningen zo breed mogelijk toe te laten passen;
 • Hiertoe in overleg te treden met gemeenten en brancheorganisatie VENIN;
 • de ontheffingenprocedure Wnb waar nodig aan te passen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen