Motie klimaat­be­groting


29 juni 2022

Betreft :

Klimaatbegroting

Datum PS :

29 juni 2022

Onderwerp :

Algemene beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Een aantal gemeenten en provincies al met een klimaatbegroting werken;
  • Bedrijven vanaf volgend jaar een duurzaamheidsparagraaf moeten toevoegen aan hun jaarverslag;

Overwegende dat:

  • De provincie Groningen een vergelijkbare stap kan zetten en daarin ook een voorbeeldfunctie heeft;
  • Een klimaatbegroting zowel cijfermatig overzicht van de CO₂ uitstoot biedt, alsmede een kader waarbinnen doelen geformuleerd of bijgesteld kunnen worden;
  • Een klimaatbegroting daarmee bijdraagt aan tijdig behalen van de klimaatdoelstellingen;
  • Een klimaatbegroting het provinciebestuur kan helpen bij het beoordelen of middelen doelmatige en doeltreffend worden ingezet;

Verzoeken het College:

  • Een klimaatbegroting toe te voegen aan de jaarstukken;
  • De klimaatbegroting net zoals de financiële begroting jaarlijks voor te leggen aan de Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer