Motie kennis­pro­gramma sterk en veer­krachtig voed­selweb Wadden­fonds


30 juni 2021

Betreft :

Kennisprogramma sterk en veerkrachtig voedselweb

Datum PS :

30 juni 2021

Onderwerp :

Ontwerp Uitvoeringskader Waddenfonds

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

 • Eén van de top 6 aanbevelingen uit de evaluatie is, om kennisvragen met spoed uit te werken tot een kennisprogramma, resulterend in toepasbare kennis voor het versterken van de hoofddoelen van het Waddenfonds/Waddengebied;
 • in het Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2050 dit jaar een gezamenlijke kennisagenda voor beleid, beheer en gebruik wordt opgesteld, waaraan de kennishuishouding van het Waddenfonds gekoppeld zal worden;
 • uit de evaluatie blijkt dat er beduidend minder budget gaat naar- en er minder projecten zijn gericht op een duurzame kennishuishouding.

Overwegende dat:

 • Op dit moment niet concreet is uitgewerkt wat specifiek verstaan wordt onder een sterk en veerkrachtig voedselweb;
 • de schadelijke impact van de visserijsector nog altijd onverminderd groot is;
 • het doel van een sterk en veerkrachtig voedselweb op gespannen voet staat met de blijvende aanwezigheid van de visserijsector in de Waddenzee;
 • een grotere visstand meteen teniet gedaan kan worden door een toename van visserijactiviteit in het Waddengebied;
 • een goed kennisprogramma een absolute voorwaarde is om natuurherstel mogelijk te maken en eventuele visserijactiviteiten hierop aan te passen;

Roepen het college op te bevorderen dat:

Bij het opstellen van het kennisprogramma de volgende punten met spoed worden uitgewerkt:

 • De impact van de visserijsector op het onderwaterleven concreet in kaart te brengen en te monitoren;
 • onderzoek te doen naar de bouwstenen van een sterk en veerkrachtig voedselweb;
 • tot concrete doelspecificaties te komen voor het bereiken van een sterk en veerkrachtig voedselweb;
 • een concreet streefbeeld te ontwikkelen voor de gewenste populatieomvang en soortenaantallen die passen bij het streven naar een rijke Waddenzee met een bijbehorend sterk en veerkrachtig voedselweb.

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie houdt rekening met dierenwelzijn in Waddenfonds

Lees verder

Motie voorlopige stop procedures datacenters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer