Motie gelijk­waardige parti­ci­patie bij voor­be­reiding gebied­splan


28 juni 2023

Betreft :

Gelijkwaardige participatie bij voorbereiding gebiedsplan

Datum PS :

28 juni 2023

Onderwerp :

Stand-van-zaken document Transitie Landelijk Gebied Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • met de transitie landelijk gebied Groningen een groot aantal maatschappelijke belangen (op korte én lange termijn) zijn gemoeid;
  • een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van deze transitie is, dat bij de uitwerking alle relevante maatschappelijke belangen op een evenwichtige wijze worden betrokken.

Overwegende dat:

  • de provincie een cruciale regierol heeft bij de voorbereiding van de gebiedsplannen en bij het overleg hierover in de gebiedsteams;
  • hierbij sprake is van twee kritische succesfactoren, namelijk een objectieve, transparante informatievoorziening aan én een gelijk speelveld voor alle belanghebbenden.

Verzoeken het college om:

  • te bewerkstelligen dat alle maatschappelijke belangen gelijkwaardig worden betrokken bij de gebiedsprocessen;

een aanpak hiertoe op te stellen, en vóór september vertegenwoordigers van alle maatschappelijke belangen actief uit te nodigen om deel te nemen aan het proces in de deelgebieden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Meint Kolthof

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, Volt

Tegen

Lees onze andere moties

Motie dierenwelzijn toetsingskader in gebiedsproces en gebiedsplan

Lees verder

Motie informatievoorziening aan PS over gebiedsprocessen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer