Motie burger­par­ti­ci­patie


1 juli 2020

Betreft :

Luizen in de pels

Datum PS :

01 juli 2020

Onderwerp :

Aanpak ring Zuid

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

 • Er (gelukkig) ook in onze provincie kritische en oplettende burgers zijn met veel kennis van zaken op specifieke gebieden;
 • een aantal van deze burgers zich om die reden willen inzetten voor een in hun ogen beter Groningen en daarom kritiek leveren op gekozen beleid;
 • deze inwoners geen enkel eigenbelang nastreven of er financieel gewin bij hebben;
 • in onze provincie deze kritiek zich met name richt op grote infrastructurele projecten, zoals de Ring Zuid;
 • het verkrijgen van juiste informatie en het openlijk kritiek leveren op gekozen beleid een burgerrecht is;

Overwegende dat:

 • Contact met en participatie van burgers altijd hoog in de vaandel heeft gestaan bij PS en GS;
 • er binnen lastige dossiers, zoals Ring Zuid, niet alleen onder Statenleden, maar ook onder burgers grote zorgen bestaan;
 • burgers regelmatig aangeven zich niet gehoord te voelen of op verzoek niet voorzien worden van de benodigde/gevraagde informatie;
 • bij sommige overheden zelfs een WOB-verzoek genegeerd wordt;
 • burgers soms zelfs de uitdrukking “monddood gemaakt” gebruiken om hun gevoel weer te geven, ook als het de provincie betreft;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

 • Nooit ook maar de indruk te wekken burgers monddood te maken;
 • burgers binnen redelijke termijn te voorzien van opgevraagde informatie;
 • hen ook te helpen als het verzoek op niet gegronde redenen geweigerd wordt door een andere overheid;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen