Amen­dement Dubbele Dijk bestemming natuur


18 november 2020

Betreft :

Bestemming natuur zuidelijk deel Dubbele Dijk

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Ontwerpbesluit inpassingsplan Dubbele Dijk

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

1. Het inpassingsplan "Dubbele Dijk" met planidentificatienummer NL.IMRO.9920.PHIPDubbeledijk-VA01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen met dien verstande dat het zuidelijk deel van het tussengebied wordt bestemd als 'Natuur'

2. De regels en de toelichting hierop aan te passen

Toelichting:

Het gehele binnendijkse gebied wordt in voorliggend plan bestemd als ‘agrarisch met natuur- en landschapswaarden’. In het noordelijk deel krijgen de gronden een agrarische functie, in het zuidelijk deel wordt ingezet op natuurontwikkeling met invang van slib. In het zuidelijk deel echter blijft (toekomstig) agrarisch gebruik mogelijk met de nu voorgestelde bestemming. De Partij voor de Dieren stelt voor om het zuidelijke deel de bestemming natuur te geven om de toekomstige natuurwaarden beter te beschermen. Tevens wordt met de wijziging wettelijk vastgelegd dat het gebied niet bedoeld is voor landbouwexploitatie. Een natuurbestemming borgt de continuïteit voor natuurontwikkeling en biodiversiteitsbevordering, en waarborgt rust en bescherming.Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Dubbele Dijk geen dieren kweken

Lees verder

Motie handhaving tweejaarstermijn PAS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer