Motie Steen­breek in Groningen


29 juni 2022

Betreft :

Operatie Steenbreek in Groningen

Datum PS :

6 juli 2022

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

constaterende dat:

  • tien provincies, zeven waterschappen en tientallen gemeenten zich reeds aangesloten hebben bij Stichting Steenbreek;

overwegende dat:

  • verharding in privĂ©- en openbare ruimten waar mogelijk vervangen zou moeten worden door diverse groene beplanting;
  • de hulp van particulieren, bedrijven maar ook overheden hierbij hard nodig is;
  • ontstening belangrijk is voor herstel van biodiversiteit;
  • ontstening een effectieve klimaat adaptieve maatregel is;

verzoeken het College:

  • de provincie Groningen als deelnemer aan te melden bij Stichting Steenbreek;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

CDA, GroenLinks, GroningerBelang, SP, PvdA, VVD, PvdD, PvhN

Tegen