Motie groen platform


3 juli 2019

Betreft :

Groen platform

Datum PS :

3 juli 2019

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • De coalitie aangeeft te willen investeren in innovatie van de dialoog tussen overheid, maatschappelijke partners en inwoners, teneinde kennis te delen, idee├źn uit te wisselen en het gesprek aan te gaan;
  • De klimaatopgaven alleen aangepakt kunnen worden als er een hechte samenwerking en informatieuitwisseling mogelijk gemaakt wordt tussen alle betrokken partijen;

Overwegende dat:

  • Groningen veel succesvolle lokale initiatieven kent op het gebied van de energietransitie en lokale vergroening;
  • De hierbij opgedane kennis, ervaring en documentatie nuttig zijn voor nieuwe projecten;
  • Een provinciebreed platform helpt bij verbeteren, versnellen en verspreiden van initiatieven;

Verzoeken het college:

  • De opzet van een provinciebreed digitaal groen platform, bedoeld voor burgers, gemeenten/provincie, bedrijven en maatschappelijke organisaties, te faciliteren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen