Motie ener­gie­lening lagere inkomens


3 juli 2019

Betreft :

Lening energiemaatregelen lagere inkomensgroepen

Datum PS :

3 juli 2019

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • het College wil investeren in duurzame energieoplossingen en burgers wil stimuleren die zelf een bijdrage willen leveren, met specifieke aandacht voor de betaalbaarheid voor alle inkomensgroepen;
  • mensen met lagere inkomens veel minder geneigd zijn energiebesparende maatregelen te treffen;

Overwegende dat:

  • inzichtelijk gemaakt kan worden dat de besparing op de energierekening opweegt tegen de kosten van de aflossing van bijvoorbeeld zonnepanelen;
  • het wegnemen van de financiële barrière, gecombineerd met goede voorlichting en rekenvoorbeelden, mensen over de drempel helpt stappen;

Verzoeken het college:

  • een leningsfaciliteit voor energieopwekking door particulieren in het leven te roepen, die nadrukkelijk ten goede komt aan minder draagkrachtige burgers;
  • dit op overtuigende wijze te communiceren met de doelgroep;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen