Motie geen verruiming vossen­jacht


13 november 2019

Betreft :

Ontheffing verruiming vossenjacht

Datum PS :

13 november 2019

Onderwerp :

Faunabeheerplan Groningen 2019-2024

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

de faunabeheereenheid in het voorliggende plan vraagt om het verlenen van een ontheffing voor verruiming van de jacht op vossen.

Overwegende dat:

  • niet te bewijzen valt noch bewijs aangedragen is dat verruiming van de vossenjacht een substantieel positief effect zou hebben op de weidevogelstand;
  • expertonderzoek aantoont dat doodschieten van vossen niet leidt tot toename van de weidevogelpopulaties;
  • het uitbreiden van de jachtperiode tot eind juni tot gevolg heeft dat ook dragende, zogende en jonge vossen kunnen worden doodgeschoten.
  • de mogelijkheid tot ontheffing voor het verruimen van de jacht op vossen uit het Faunabeheerplan 2019- 2024 te laten verwijderen;

Verzoeken het College:

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen