Motie vrijmaken middelen bosaan­plant


13 november 2019

Betreft :

Vrijmaken middelen bosaanplant

Datum PS :

13 november 2019

Onderwerp :

Provinciale begroting 2020

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • er vooralsnog geen financiële dekking is voor grondverwerving voor bosaanplant;

er wordt geanticipeerd op nieuwe financieringsbronnen zoals uit de Klimaatenvelop.

Overwegende dat:

  • niet passief gewacht moet worden op financiering van het Rijk;
  • ook provinciaal geld geïnvesteerd moet worden voor het behalen van de klimaatdoelstellingen;
  • met geld voor bosaanplant een bijdrage aan diverse doelstellingen wordt geleverd: klimaat, natuur en biodiversiteit, landschapskwaliteit, recreatie/toerisme en gezondheid.
  • eigen middelen vrij te maken voor bosaanplant;

Verzoeken het College:

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen