Motie Budget voor bos


11 november 2020

Betreft :

Budget voor bos

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

  • De komende tien jaar 750 ha. bos wordt aangelegd in het kader van programma Bos en Hout;
  • de geschatte kosten hiervoor jaarlijks €2 miljoen bedragen;
  • momenteel voor periode 2021-2024 €125.000 per jaar is begroot;
  • voor dekking van de kosten grotendeels op cofinanciering en financiering uit andere programma’s, zoals Klimaat, wordt gerekend.

Overwegende dat:

  • De uitvoering van Bos en Hout een belangrijk plan is dat volledige provinciale dekking vereist;
  • het behalen van de doelen in gevaar kan komen indien cofinanciering onvoldoende gaat opbrengen, of indien er geen middelen vrijgemaakt kunnen worden binnen de andere programma’s;
  • eventuele meevallers ten gevolge van succesvolle (co)financiering ten goede kunnen komen aan de reserves.

Roept het college op:

  • €2 miljoen euro per jaar te begroten voor 2021-2024 voor uitvoering van het programma Bos en Hout;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen