Amen­dement Dubbele Dijk geen dieren kweken


18 november 2020

Betreft :

Geen dieren kweken tussen de dijken

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Ontwerpbesluit inpassingsplan Dubbele Dijk

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

1. Het inpassingsplan "Dubbele Dijk" met planidentificatienummer NL.IMRO.9920.PHIPDubbeledijk-VA01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen met dien verstande dat Artikel 3.1.c van de regels luidende:

3.1.c aquatische landbouw

wordt gewijzigd in:

3.1.c aquatische landbouw met uitzondering van kweek van vis, schaal- en schelpdieren

2. en de begripsbepaling in artikel 1.7 van de regels hierop aan te passen.

Toelichting:

Het begrip ‘Aquacultuur’ kan zowel teelt van planten als dieren (vis, schaal- en schelpdieren) omvatten. De Partij voor de Dieren is geen voorstander van viskwekerij. Veel gekweekte vis wordt uitsluitend of grotendeels gevoed met (producten van) zeevis. Viskwekerijen bieden daarom geen oplossing voor de overbevissing, maar vormen juist een extra aanslag op het aantal vissen in de zeeën. Ook is het dierenwelzijn niet gegarandeerd: vissen, schaal- en schelpdieren kunnen hun natuurlijke gedrag niet vertonen en ondergaan pijn en stress in de bassins en bij het doden. Het overmatige en onzorgvuldige antibioticagebruik dat in de bio-industrie heeft geleid tot steeds meer resistente bacteriën, herhaalt zich in de kweekvisindustrie. De onnatuurlijke en mechanische leefomgeving zorgt voor een hoge mate van stress bij de kweekvissen, waardoor ze een verminderde weerstand krijgen en ziek worden, hetgeen leidt tot hoger antibioticagebruik. De kweekvisindustrie is een complexe en ondoorzichtige keten waarin allerlei risico’s verborgen zitten voor volksgezondheid, milieu en het welzijn van de vissen. Het toestaan van kweek van dieren tussen de dijken levert derhalve geen bijdrage aan duurzame landbouw en moet geweerd worden.Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Geen klimaatbos in verbrandingsoven

Lees verder

Amendement Dubbele Dijk bestemming natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer