Amen­dement geen finan­ciering viskwe­ke­rijen uit Wadden­fonds


30 juni 2021

Betreft :

Geen viskwekerijen financieren uit Waddenfonds

Datum PS :

30 juni 2021

Onderwerp :

Ontwerp Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-2027

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij de voordracht behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat deze komt te luiden als volgt:

Het Ontwerp Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-2027 vast te stellen, met daarin een nadere concretisering en waar nodig actualisering van de volgende hoofddoelen van het Waddenfonds:

A. Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied.

B. Het verminderen en wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee.

C. Een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied, dan wel gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het Waddengebied en de direct aangrenzende gebieden.

D. Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied.

Met dien verstande dat de zinsnede:
“Verduurzaming logistieke en industriële processen/ industrie in/bij havens (o.a. innovatieve projecten biobased, aquaculturen, (rest)stromen nuttig toepassen);”
in de doelenspecificatie van hoofddoel C, thema Duurzame Waddenhavens, wordt vervangen door de tekst:
“Verduurzaming logistieke en industriële processen/ industrie in/bij havens (o.a. innovatieve projecten biobased, aquaculturen (niet zijnde viskwekerijen), (rest)stromen nuttig toepassen);”
EN de zinsnede:
“Bevorderen van aquaculturen op land in kustzone met het oogmerk de ecologische druk in de Waddenzee te verminderen en/of de ecologische omstandigheden te verbeteren”
In de doelenspecificatie van hoofddoel C, thema Duurzame visserij wordt vervangen door de tekst:
“Bevorderen van aquaculturen (niet zijnde viskwekerijen) op land in kustzone met het oogmerk de ecologische druk in de Waddenzee te verminderen en/of de ecologische omstandigheden te verbeteren”.

Toelichting

Aquacultuur is het kweken van waterplanten en –dieren. Dit amendement heeft de bedoeling om aquaculturen, in ieder geval waar het gaat om viskwekerijen, niet met geld van het Waddenfonds te financieren. Viskwekerijen is een nieuwe vorm van industriële dierproductie. Viskwekerijen lossen het probleem van de overbevissing niet op: veel gekweekte vissen worden gevoerd met vismeel dat wordt gemaakt van in het wild gevangen vis. Eerde concludeerden wetenschappers van Oxford Universiteit – in het grootste onderzoek naar de impact van ons voedsel op milieu (voedselvoetafdruk) – dat ook de viskwekerij een verrassend vervuilende sector is.[1] Het dierenwelzijn in Nederlandse viskwekerijen is onacceptabel laag, aldus onderzoek van Compassion in World Farming.[2] Vissen zijn niet in staat hun natuurlijke gedrag te vertonen, zoals rusten, foerageren en schuilen, omdat ze in zeer hoge aantallen worden gehouden in kale bassins, die drastisch afwijken van hun natuurlijke leefomgeving. In 2018 concludeerde de Raad voor Dieraangelegenheden – dé adviesraad voor het Rijk op het gebied van dierenwelzijn – dat er veel meer aandacht moet komen voor dierenwelzijn en dat dat tot nu toe nauwelijks gebeurt.[3]

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren


[1] https://www.theguardian.com/en...

[2] https://www.ciwf.nl/media/7445...

[3] https://www.rda.nl/publicaties...


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Eerlijke verdeling stroomnetcapaciteit

Lees verder

Amendement natuurinclusieve kringlooplandbouw Waddenfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer