Amen­dement natuur­in­clu­sieve kring­loop­landbouw Wadden­fonds


30 juni 2021

Betreft :

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Datum PS :

30 juni 2021

Onderwerp :

Ontwerp Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-2027

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij de voordracht behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat deze komt te luiden als volgt:

Het Ontwerp Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-2027 vast te stellen, met daarin een nadere concretisering en waar nodig actualisering van de volgende hoofddoelen van het Waddenfonds:

A. Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied.

B. Het verminderen en wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee.

C. Een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied, dan wel gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het Waddengebied en de direct aangrenzende gebieden.

D. Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied.

Met dien verstande dat de zinsnede:
“Een kringlooplandbouw met benutten van bij voorkeur Waddenspecifieke reststromen (slib, algen en wieren, ect.)”

In de doelenspecificatie van hoofddoel C, thema Duurzame Landbouw wordt vervangen door de tekst:

"Een natuurinclusieve kringlooplandbouw met benutten van bij voorkeur Waddenspecifieke reststromen (slib, algen en wieren, ect.)

Toelichting

Dit amendement beoogt het begrip duurzame (kringloop)landbouw specifieker te omschrijven. Het is belangrijk dat ook de kringlooplandbouw natuurinclusief is, zodat we beter borgen dat de ecologische kwaliteiten van het Waddengebied niet worden aangetast, maar worden versterkt. Landbouw werkt dan samen met de natuur, in plaats van ertegen. De transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw is niet alleen een landelijke ambitie, maar ook een ambitie van o.a. de provincies Groningen, Noord-Holland en Friesland.[1] Eerder concludeerden het Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Research (Alterra), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, dat natuurinclusieve landbouw niet alleen positief werkt op de biodiversiteit en het milieu, maar dat op de langere termijn ook de boer er juist financiële baten van plukt. Winst voor boer èn maatschappij dus.[2][3]

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren


[1] https://www.nationaalgroenfond...

[2] https://www.wur.nl/nl/nieuws/N...

[3] https://wiki.groenkennisnet.nl...


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement geen financiering viskwekerijen uit Waddenfonds

Lees verder

Amendement win-win voor ecologie en economie Waddenfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer