Motie struc­turele finan­ciering toezicht natuur


19 juli 2023

Betreft:

Structurele financiering toezicht natuur

Datum PS:

19 juli 2023

Onderwerp:

Algemene beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • er de laatste jaren sprake is van een toename van overtredingen zoals stroperij, vernielingen, afval- en drugsdumpingen in de Groningse natuur;
  • er momenteel geen financiële middelen beschikbaar zijn voor natuurtoezicht in Groningen;
  • de huidige capaciteit voor toezicht en handhaving daarom onvoldoende is om de natuurcriminaliteit adequaat aan te pakken;
  • in antwoord op Statenvragen het college van GS aangeeft dat zij het wenselijk acht dat er spoedig uitsluitsel komt voor TBO’s over versterking van en (structurele) financiering van natuurtoezicht;
  • hier geen opvolging aan is gegeven in de Perspectiefnota 2024 en niet in het coalitieakkoord ‘Veur Mekoar’.

Overwegende dat:

  • de veiligheid en gezondheid van dier, plant en mens onder druk komt te staan door dergelijke criminele activiteiten;
  • het derhalve urgent is om zorg te dragen voor structurele financiering van toezicht en handhaving.


Verzoeken het college om:

  • met de TBO’s in overleg te treden over de benodigde financiële middelen voor adequaat natuurtoezicht;
  • een voorstel voor structurele financiering uit te werken;
  • uiterlijk eind 2023 tot besluitvorming te komen, zodat de middelen in 2024 kunnen worden ingezet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Meint Kolthof

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Gedeputeerde dierenwelzijn

Lees verder

Motie wildopvang kader noordelijke verkenning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer