Motie duurzaam gebruik eigen gronden


3 juli 2019

Betreft :

Duurzaam gebruik van eigen gronden

Datum PS :

3 juli 2019

Onderwerp :

Algemene beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • - dit College zich sterk wil inzetten voor het verhogen van de biodiversiteit en het waarborgen van een schone en veilige leefomgeving;

Overwegende dat:

  • - de provincie hieraan direct kan bijdragen middels haar eigen grondbezit;
  • - een aantal gemeenten al aanvullende eisen stelt voor het duurzaam gebruik van hun pachtgronden middels een verbod op glyfosaat en het verplicht inzaaien van akkerranden;

Verzoekt het college

  • bij de volgende pachtronde de eis te stellen dat er op de provinciale gronden z√≥nder glyfosaat wordt gewerkt, en dat er verplicht een vastgestelde strook bloem- en kruidenrijke akkerrand wordt ingezaaid;
  • te onderzoeken hoe het eigen grondbezit nog meer kan worden ingezet om het milieu te ontzien en de biodiversiteit te vergroten;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen