Motie toekomst­beeld regi­o­na­li­sering economie


1 juli 2020

Betreft :

Toekomstbeeld regionalisering economie

Datum PS :

1 juli 2020

Onderwerp :

Maatregelen Coronacrisis

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • De Coronacrisis niet alleen een lockdown tot gevolg had, maar ook wereldwijd de economie tot stilstand bracht;
  • de mensheid niet alleen tegen de ecologische grenzen is aangelopen, maar deze ook ruim heeft overschreden;
  • het virus de keerzijde laat zien van de globalisering van de economie; er om bovenstaande redenen steeds meer geluiden klinken om te komen tot een regionale, circulaire economie;

Overwegende dat:

  • Het college in haar brief van 5 juni jl. schrijft dat de Coronacrisis voor de lange termijn een aantal blijvende veranderingen teweeg zal brengen;
  • zij actief een toekomstbeeld wil formuleren;
  • het college aangeeft dat daarbij regionalisering van voedsel- en productieketens, grondstoffen- en energietransitie etc, een rol zal spelen;
  • de coalitiepartijen onderling en de gedeputeerde als vertegenwoordiger van het college 24 juni jl. verschillende geluiden lieten horen m.b.t. het inhoud geven aan dat toekomstbeeld;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 januari 2021, een globale, maar eenduidige lange termijn visie op de toekomstige economische regionalisering aan de Staten te presenteren;


en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen