Motie bijdrage vleer­muis­opvang


11 november 2020

Betreft :

Bijdrage vleermuisopvang

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

 • Steeds meer bewoners van Groningen bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor de zorgplicht en bescherming van vleermuizen;
 • de vleermuisopvang in Adorp, waar honderden vleermuizen per jaar werden opgevangen, de werkzaamheden moest staken bij gebrek aan geld en vrijwilligers;
 • de enige wildopvang van Groningen, Faunavisie Wildcare in Westernieland, vanwege de eisen in de ontheffing en van het kwaliteitsprotocol geen vleermuizen wil opvangen;
 • uitgeputte en gewonde vleermuizen momenteel naar Friesland worden vervoerd, waar men tegen een tekort aan getrainde vrijwilligers aanloopt;
 • de Vleermuiswerkgroep Groningen (VWG) een doorstart van de vleermuisopvang wil maken;
 • zij hiervoor een gedetailleerd plan met begroting heeft opgezet, gebaseerd op een regionaal netwerk met tien locaties en voldoende getrainde vrijwilligers;
 • al tientallen vrijwilligers de training hebben gevolgd;
 • voor deze vrijwilligers een basisuitrusting nodig is, bestaande uit verzorgingsmaterialen en kooien;

Overwegende dat:

 • De plicht tot instandhouding van zwaar beschermde soorten uit de Wet Natuurbescherming breder geïnterpreteerd zou kunnen worden hetgeen zich zou kunnen vertalen in een subsidie voor dit gespecialiseerde opvanginitiatief;
 • Het genezen en weer uitzetten van gewonde vleermuizen bijdraagt aan de instandhoudingsdoelstellingen;
 • Dezelfde redenering gehanteerd werd bij het toekennen van subsidies aan reeënopvang Faunavisie Wildcare;
 • De VWG met een bijdrage van enkele duizenden euro’s voor de uitrusting van vrijwilligers jarenlang honderden vleermuizen per jaar kan opvangen;

Roept het college op:

 • De VWG een bijdrage toe te kennen voor de opstartfase van de versterking en verbetering van de Groninger vleermuisopvang;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen