Motie bescherming volks­ge­zondheid, natuur en water­kwa­liteit tegen vislood


29 juni 2022

Betreft :

Bescherming volksgezondheid, natuur en waterkwaliteit tegen vislood

Datum PS :

29 juni 2022

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

constaterende dat:

 • in 2027 uiterlijk moet zijn voldaan aan de KRW-doelen;
 • lood een ‘prioritaire stof’ in de zin van de KRW is en tevens een ZZS, waarvoor de wettelijke plicht geldt om deze stof uit de leefomgeving te weren ofwel te minimaliseren;
 • er in het algemeen grote zorgen zijn over de kwaliteit van ons water, zuivering steeds meer energie kost en experts oproepen tot betere bescherming en bronmaatregelen;
 • er recent afspraken zijn gemaakt om het VTH-beleid met betrekking tot Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te intensiveren;
 • door verlies van vislood er jaarlijks naar schatting in Nederland 524.000 kilo lood in het oppervlaktewater belandt;

overwegende dat:

 • de provincie voor eigen wateren visrechten verhuurt en daarin voorwaarden kan stellen;
 • water, natuur en gezondheid al genoeg onder druk staan en er geen zwaarwegende
  redenen zijn om de vervuiling door vislood nog langer toe te laten;
 • de provincie een belangrijke beschermer is van water, natuur en milieu en het opnemen van een verbod op vislood in eigen voorwaarden op zijn minst een zeer sterk signaal zou zijn;

verzoeken het College:

 • bij het verhuren van visrechten zo snel mogelijk als aanvullende voorwaarde een verbod op het vissen met lood op te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen