Gelijke monniken, gelijke kappen


18 april 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • NEDMAG inmiddels 45 jaar lang magnesiumzout wint rond het dorpje Borgercompagnie;
 • de NAM uit het nabij gelegen Groningerveld en het Annerveensche veld al decennia lang aardgas wint of gewonnen heeft;
 • de mijnbouwactiviteiten het waterschap dwingt voortdurend het grondwaterpeil aan te passen;
 • er inmiddels bodemdaling is opgetreden in de omgeving van de winningslocaties;
 • deze bodemdaling naar verwachting zal oplopen tot ongeveer 70 cm;

Voorts constaterende dat:

 • NAM, NEDMAG en waterschap Hunze en Aa’s 150 mensen met schade naar elkaar doorverwijzen zonder dat iemandverantwoordelijkheid neemt;
 • een dergelijke situatie zich ook voordoet rond de gasopslag in Zuidwending; waar naast de gasopslag sprake is van zoutwinning door AKZO en gaswinning door de NAM, met de gebruikelijke waterpeilaanpassingen door het Waterschap Hunze en Aa’s;
 • ook hier de 25 schademeldingen niet hebben geleid tot financiele compensatie voor de gedupeerden;

Overwegende dat:

 • Het voortdurend van het kastje naar de muur gestuurd worden een enorme impact heeft op het fysiek en psychisch welzijn van mensen inwoners;
 • Mensen Inwoners recht hebben op genoegdoening van door mijnbouw veroorzaakte schade;

Verzoeken het college:

1. Bij de minister van economische zaken te pleiten voor het verkrijgen van gelijke behandeling en rechten voor alle inwoners van de Provincie Groningen die te maken krijgen met mijnbouwschade, ook buiten het Groningerveld;

2. Dit te bewerkstelligen door:

 • het instellen van omgekeerde bewijslast
 • schademeldingen mogelijk te maken bij hetzelfde mijnbouwloket als geopend voor het Groninger veld;

3. Zo snel mogelijk met de resultaten van die bespreking te komen naar de Provinciale Staten, maar in ieder geval voor 1 november 2018;

Ankie Voerman Be Zwiers Henk Hensen

Partij voor de Dieren Partij voor het Noorden SP
Status

Aangenomen

Voor

CDA, GroenLinks, GroningerBelang, PVV, SP

Tegen

PvdA, PVV