De wolf is zo boos nog niet


11 april 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • In onze provincie al meerdere malen een wolf is gesignaleerd;
  • deze ook schapen heeft aangevallen en gedood;
  • hierdoor met name onder schapenhouders behoefte is aan goede voorlichting en adequate bescherming van hun dieren;

Overwegende dat:

  • het IPO in het najaar komt met een gemeenschappelijk beleidsdocument;
  • dit de noodzaak van provinciaal maatwerk niet uitsluit;
  • de urgentie om beleid te formuleren en maatregelen te treffen hoog is, mede omdat zich mogelijk een wolf heeft gevestigd aan de grens van Groningen met Friesland;

Verzoeken het college:

  • alvast te inventariseren welke veehouders behoefte hebben aan beschermingsmaatregelen voor hun dieren, en een globale kostenraming te maken;
  • deze inventarisatie mee te nemen in de gesprekken binnen het IPO.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, PartijvoorhetNoorden, PartijvoordeDieren

Tegen

CDA, D66, GroningerBelang, ChristenUnie, PVV, SP, VVD, PvdA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer