Amen­dement win-win voor ecologie en economie Wadden­fonds


30 juni 2021

Betreft :

Win-win voor ecologie en economie

Datum PS :

30 juni 2021

Onderwerp :

Ontwerp Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-2027

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij de voordracht behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat deze komt te luiden als volgt:

Het Ontwerp Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-2027 vast te stellen, met daarin een nadere concretisering en waar nodig actualisering van de volgende hoofddoelen van het Waddenfonds:

A. Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied.

B. Het verminderen en wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee.

C. Een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied, dan wel gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het Waddengebied en de direct aangrenzende gebieden.

D. Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied.

Met dien verstande dat de paragraaf doelrealisatie op p.17 luidende:

Programma’s en projecten moeten altijd bijdragen aan het realiseren van tenminste één van de vier hoofddoelen van het Waddenfonds. De voorkeur gaat uit naar programma’s en projecten die een bijdrage leveren aan de realisatie van meerdere van de eerste drie doelen van het Waddenfonds of onderliggende gespecificeerde doelen (meervoudige doelrealisatie).

Wordt vervangen door de volgende tekst:

Meervoudige doelrealisatie is een leidend principe bij de allocatie van gelden en projecten over de hoofddoelen. De programma’s en projecten van hoofddoel C moeten zoveel als mogelijk ook bijdragen aan het realiseren van hoofddoel A en/of B van het Waddenfonds.

Toelichting

In het Uitvoeringskader Waddenfonds staat dat programma’s en projecten altijd moeten bijdragen aan het realiseren van tenminste één van de vier hoofddoelen van het Waddenfonds en dat de voorkeur uitgaat naar meervoudige doelrealisatie. Daarbij is nog onduidelijk welk effect de huidige goedgekeurde projecten hebben gehad op de vier hoofddoelen van het Waddenfonds. De monitoring daarvan start pas in 2023. Wél is duidelijk dat de natuur van de Waddenzee nog altijd in kritieke toestand verkeert.

Tegelijkertijd is er op dit moment te weinig geld om alle projectinitiatieven mogelijk te maken en daarom wordt in 2022 een Statenvoorstel voor extra middelen verwacht (reservegelden). Dit vraagt om heldere keuzes en sturing vanuit het Waddenfonds.

Decisio raadt aan om een helder streefbeeld te formuleren van wat nou uiteindelijk met het Waddenfonds bereikt moet zijn en daar vervolgens op te durven sturen en extra inzet op te doen.

Het Waddenfonds is aanvankelijk bedoeld om de natuurwaarden van de Waddenzee te versterken. Ook met de huidige gelijke verdeling van gelden over ecologie en economie liggen er kansen om de natuur verder te versterken. Bij de allocatie van gelden voor projecten bij hoofddoel C (economie), kan de natuur een extra plus krijgen als het Waddenfonds ervoor kiest om vanaf nu zoveel mogelijk alleen economische projecten te kiezen die óók de natuurwaarden van het gebied versterken.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement natuurinclusieve kringlooplandbouw Waddenfonds

Lees verder

Motie benoemen einddoel Waddenfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer