Motie benoemen einddoel Wadden­fonds


30 juni 2021

Betreft :

Benoemen einddoel Waddenfonds

Datum PS :

30 juni 2021

Onderwerp :

Ontwerp Uitvoeringskader Waddenfonds

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

overwegende dat:

  • het Waddenfonds compensatie is voor de schade aan de natuur die de gasboringen hebben veroorzaakt en waarmee miljarden zijn verdiend;
  • ecologisch herstel van de Waddenzee zeer dringend nodig is - de visstand is minder dan 10 procent van wat het ooit was;
  • één van de aanbevelingen uit de evaluatie van het Waddenfonds is om aan te geven wat het Waddenfonds op het einde van haar bestaan bereikt wil hebben;
  • o.a. in het kader van “Waddensleutels” wetenschappers van o.a. RijksUniversiteit Groningen het grote belang van een grootschalig voedselwebherstel in beeld hebben gebracht en een voorstel hebben gedaan om dat tegen 2026 te realiseren;

roepen het college van GS op te bevorderen dat :

  • in het definitieve Uitvoeringskader Waddenfonds als einddoel wordt opgenomen ‘het streven naar grootschalig voedselwebherstel’ ;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement win-win voor ecologie en economie Waddenfonds

Lees verder

Motie houdt rekening met dierenwelzijn in Waddenfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer