Woord­voering motie­debat basis­in­komen


14 maart 2018

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil geen mensen afschrijven zoals toch min of meer voorgesteld wordt door de regisseurs die zich bezig gehouden hebben met het akkoord van Westerlee.

We willen juist weer meer mensen betrekken bij de samenleving. Voor de Partij voor de Dieren is dit een belangrijk punt, dat wat ons betreft wel degelijk valt binnen de kaders van deze brief.

Vorig jaar is een pilot met een basisinkomen gestart in Finland. Critici dachten dat mensen lui zouden worden als ze maandelijks een onvoorwaardelijk bedrag op hun rekening gestort zouden krijgen . Het tegendeel bleek waar te zijn. Mensen hebben een vangnet en gingen aan het werk.

Men zag in Finland hetzelfde probleem wat ook hier in ons land een grote rol speelt. Mensen met een WW of een bijstandsuitkering vermijden juist tijdelijk of parttime werk, omdat dat meteen gekort wordt op hun uitkering. Als het om de WW gaat verliest men zelfs na een aantal maanden de uitkering en daarmee een belangrijk vangnet.

Iedereen die zijn of haar oren te luister legt, kent situaties uit eigen omgeving. Zelf leid ik veel BBL leerlingen op vanuit een uitkeringssituatie richting de beveiliging. Na hun diplomering kunnen velen parttime aan het werk. Vaak eerst voor een aantal uren per maand.

De meesten doen het niet, omdat het meteen gekort wordt op hun uitkering en als het om tijdelijk voldoende uren gaat durven ze het niet aan, omdat drie maanden voldoende uren, einde uitkering betekent. En dus einde vangnet.

Mensen komen daardoor na hun opleiding vaak weer op de sofa terecht! En dat terwijl er werk is!

Met een onvoorwaardelijke basisinkomen is dit probleem te ondervangen!

Voorzitter de Partij voor de Dieren hecht net zo veel waarde aan betaald werk als aan vrijwilligerswerk. Ook mantelzorg, de zorg voor kinderen, vrijwilligerswerk in een buurthuis, werken in een gezamenlijke moestuin. Het is wat ons betreft minstens zo belangrijk en waardevol.

Het draait niet om het vergroten van de welvaart, maar om het verhogen van het welzijn van mensen. Het draait er niet om dat bedrijven steeds groter en rijker worden. Het draait er om dat mensen gelukkig zijn!

Juist omdat we mensen willen betrekken bij de maatschappij, op wat voor manier dan ook, vragen wij u om u hard te maken voor een pilot in Oost Groningen. Op vrijwillige basis de langdurige werkloze 60+ een basisinkomen aanbieden tot aan hun pensionering.

Zij die niet mee willen doen, houden hun uitkering met alle rechten en plichten van dien en zij die wel mee willen doen een nader te bepalen basisinkomen. Beide groepen kunnen dan gevolgd worden.

Voorzitter we begrijpen dat dit in overleg moet met de betreffende gemeentes en het Rijk.

We hopen op steun voor onze motie.