Bijdrage Provin­ciale Staten biomassa, gaswinning en gesta­pelde mijnbouw


18 april 2018

Voorzitter, over het algemeen gesproken zijn we heel blij met de weg die door het college wordt ingeslagen. Flink inzetten op duurzame energie. Het verlangen om omwonenden goed te betrekken bij projecten in hun buurt.

Blijvend ruimte voor initiatieven van burgers. Niet alles wordt dichtgespijkerd.

En Maatschappelijke organisaties als het NMF en de GREK worden betrokken bij het meedenken over de invulling van de spelregels.

Allemaal zaken die ons zeer aanspreken.

Maar, voorzitter. Biomassa hoort niet automatisch thuis in de energiemix. De gedeputeerde merkt in haar brief terecht op dat er in de Staten kritisch wordt gekeken naar deze vorm van hernieuwbare energie. En dat is natuurlijk niet voor niets. Even wat feiten op een rij:

  1. Zembla heeft vorig jaar maart een uitzending gehad onder het kopje “Bos als brandstof”. En als subtitel: “Grootschalige kaalkap, vrachtwagens vol hele boomstammen, biodiversiteit bedreigt”.

De bijstook bij de RWE centrales komt volgens dit programma van dit soort hout uit Noord Amerika. Het betreft volgens Zembla maar zeer ten dele laagwaardige hout, verreweg het meeste bestaat uit hele boomstammen. Verwerkt tot pellets voor onze centrales.


  1. In een programma van Zembla in november 2017 gaat men de zaak verder uitdiepen en komt men zelfs tot de conclusie dat het verbranden van hout vervuilender is dan steenkool. 15% meer! Bomen verbranden is niet duurzaam en zeker niet energieneutraal.


  1. Het ligt ‘m volgens Prof. Dr. Martijn Katan in het logische feit dat verbranden heel snel gaat en - het planten en laten groeien - van nieuwe bomen 20 tot 100 jaar duurt voordat de verbrande Co2 weer is ingevangen (de zogenaamde Koolstofschuld)


  1. Biomassa is dus op de korte termijn een contraproductieve maatregel tegen klimaatverandering.

Dan hebben we het nog niet gehad over het enorme verlies van biodiversiteit aan de bron en de Co2 balans als het vervoer ook wordt meegerekend.

Wetenschappers van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen zeggen het volgende:

De Nederlandse en Europese regels voor het bijstoken van biomassa bevatten een fundamentele denkfout.

Het gesubsidieerd meestoken van hout leidt niet tot innovatie en de bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot is onzeker.

Er wordt - vooral in Canada en de Verenigde Staten - bijna 2000 vierkante kilometer bos voor gerooid, met verlies van biodiversiteit tot gevolg.

Bovendien verdringen biobrandstoffen voedselgewassen, zodat voor de teelt van voedsel ongerepte grond moet worden ontgonnen.

Ook vergen teelt, transport en verwerking van biobrandstoffen op zichzelf ook veel energie, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en water, waardoor de duurzaamheidswinst weer voor een deel teniet zou worden gedaan.

En tenslotte zou het stoken van biomassa andere, - meer hoogwaardige - toepassingen van biomassa in de weg staan.

Het streven om hout en andere biobrandstoffen te verstoken als alternatief voor steenkool staat potentieel haaks op het streven naar herbebossing om het broeikaseffect tegen te gaan.

Het gaat er niet om of grondstoffen hernieuwbaar zijn, maar wat de impact is op de koolzuurgasemissies.

Voorzitter, Europa en Nederland hebben grootschalige biomassa bijstook een in onze ogen onterecht stempel van duurzaamheid gegeven. (En daarom deze motie)


3.b. Beëindiging gaswinning Groningen

Voorzitter, de brief van minister Wiebes roept bij ons gemengde gevoelens op. Eindelijk een minister die wat sneller lijkt te willen inzetten op een daadkrachtige vermindering van de gaswinning en een afbouw tot 0 in 2030 (of eerder).

Grote vraag blijft natuurlijk of de ondergrond rustiger wordt nadat de vermindering een feit wordt. Hoe lang blijft de bodem nog zakken en schudden? Daarom vind de Partij voor de Dieren dat de versterkingsopgave onverminderd door moet gaan, uiteraard zonder de eigenheid van Groningen af te nemen.

Voorzitter, er zijn nog veel vraagtekens. Het lijkt er op dat Shell en Exxon met schadeclaims komen. Misschien gaat de NAM wel failliet. Die enorme rekening is niet zomaar betaald!

DAN, op diezelfde dag EIND MAART – komt de minister met het ontwerpbesluit op gaswinningsplan Pieterzijl-Oost. Een nieuwe locatie, ,,,100 meter van de bestaande gasopslag Grijpskerk.

In een onrustig gebied, twee aardbevingen vorige week van 1.0 en 1.7. In de gemeente Zuidhorn waar al een kleine 1000 schademeldingen zijn genoteerd.

250 miljoen kuub gas moet daar gewonnen worden door middel van hydraulische stimulatie (fracken).

Het Groningerveld dicht, de kleine velden maximaal open. Een slechte keuze in onze ogen.

Voorzitter, het steeds weer aanboren van nieuwe velden levert opnieuw onzekerheid, schade en gevaar op voor onze inwoners en daarnaast stimuleert het bepaalt niet een snelle energietransitie (en daarom deze motie).

3.c. Gestapelde mijnbouw Veendam

Voorzitter, in de commissie is al veel gezegd over dit onderwerp. Ook door een drietal bezorgde insprekers uit Borgercompagnie en Zuidlaarderveen.

De Partij voor het Noorden en de Partij voor de Dieren hebben een tweetal moties voorbereid.

Voorzitter wij willen dat de gedeputeerde voor de gedupeerden gaat pleiten voor de omgekeerde bewijslast en voor het onderbrengen van alle mijnbouwschade onder hetzelfde mijnbouwloket als de schademelders wonend op het Groninger veld.

Omdat:

  1. Juist in het geval van gestapelde mijnbouw mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd en nergens hun gelijk krijgen. Van NEDMAG, via de NAM naar het waterschap en terug…of in geval van Zuidwending> Van de Gasunie, Via AKZO Nobel, naar de NAM, struikelend over het waterschap en weer terug! Het is voor onze inwoners een onmogelijke missie.
  2. Omdat het een enorme impact heeft op het fysieke en psychische welzijn van onze inwoners.
  3. En omdat mensen gewoon recht hebben op genoegdoening van schade. (Daarom de motie “Gelijke monniken, gelijke kappen”.)

Dan voorzitter, moet - net als bij de gaswinning - uiteindelijk ook de oorzaak van de ellende ophouden. Namelijk de winning van HET GAS en HET ZOUT. In de motie concentreren we ons deze keer op de magnesiumzoutwinning in Borgercompagnie.

Voorzitter, de NEDMAG wil via een lange omweg toch magnesiumzout gaan winnen in Kiel Windeweer.

Vanaf de huidige locatie met een lange, schuine boring. De verwachtingen zijn nog meer schade (is er al door de gaswinning) in Kiel Windeweer en omstreken en volgens het waterschap nadrukkelijk negatieve effecten op Natura 2000 Hunzedal.

We willen geen nieuwe winning en de afbouw van de huidige winning. (Daarom deze motie).