Bijdrage Provin­ciale Staten begroting 2020


13 november 2019

Voorzitter, vrijwel alles op deze wereld draait om de mens. Het draait om onzeeconomie, onze welvaart, ons voedsel. Als we het over dieren hebben, dan kunnen we daaraan toevoegen dat vrijwel de hele planeet door de jaren heen één grote veehouderij is geworden.

Het rechtzetten van dat beeld moet prioriteit krijgen! Er moet weer evenwicht komen. En daar moet ook de provinciale begroting op gericht zijn. Iedere keuze moet iets rechtzetten. Of het nu gaat om het klimaat, de stikstofuitstoot, het biodiversiteitsverlies, maar ook als het gaat om het niet respectvol omgaan met ander leven of het niet geborgd zijn van het welzijn van onze inwoners. Bij het laatste gaat het niet om de groei van de welvaart, maar om een juisteverdeling van het vele dat we al hebben enhet weer kunnen genieten van niet-materiële zaken. Zo is bewezen dat een groene leefomgeving mensen gelukkig maakt.

De begroting mag in onze ogen niets erger maken of - in negatieve zin - in stand houden!

Voorzitter de provinciale gelden worden zeker niet altijd verkeerd uitgegeven. Er staat veel positiefs in deze begroting. Maar het kan en moet in onze ogen beter! Zo moet er geen ruimte meer zijn voor nieuwe wegen, moet er meer naar OV, moet er veel meer ruimte komen voor natuur, inclusief bossen. Moet er geen geld meer geïnvesteerd worden in de bio-industrie of in de jacht op de in het wild levende dieren. . Kunnen zowel boer als consument actief geholpen worden bij een overgang van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten . De hele industrie moet duurzaam gericht zijn op waardevolle zaken en niet op waardeloze dingen. Er moet minder energie gebruikt worden door veel meer nadruk te leggen op bezuinigen en isolatie. Er moet echt duurzame energie op een slimme manier opgewekt worden.

Voorzitter een paar voorzetjes:

Ten aanzien van klimaat, milieu, biodiversiteit:

Verhoog de ambitie om bomen te planten; Sinds 2013 is 1500 ha bos verdwenen uit onze provincie. Een ambitie van slechts 1% bosaanplant per jaar levert de provincie per jaar slechts 70 ha. nieuw bos op. Bossen zijn onontbeerlijk in de strijd tegen de klimaatverandering. Aangezien uit het actieplan Bos en Hout blijkt dat in Groningen ruimte is voor 15.000 tot 20.000 ha bos, constateren wij dat een ambitie van 1% veel en veel te laag is. Ga weer om tafel zitten, verhoog deze ambitie EN trek er geld voor uit. Hiertoe dienen wij de motie 'Vrijmaken middelen bosaanplant' in, en de motie 'Verhoging doelstelling bosaanplant'.

Ten aanzien van rechtvaardigheid ten opzichte van dieren:

De jagersverenging heeft haar leden opgeroepen om zich aan te melden voor de opleiding BOA in het buitengebied. Er is veel interesse. De vereniging kijkt naar de overheid voor de betaling van de opleidingskosten a 8000 euro en een vrijwilligersbijdrage per BOA van 1750 euro per jaar. Jachtaktehouders hebben in de ogen van de PvdD niet een neutrale positie. Wat als collega-jagers betrapt worden op jachtmisstanden en/of stroperij? Hiertoe dienen wij de motie 'Geen jagende boa's' in.

Ten aanzien van de energietransitie:

Voorzitter het ministerie van infrastructuur en waterstaat heeft door adviesbureau DNV GL een onderzoek laten doen naar de gevolgen van de stook van biomassa en in het bijzonder naar de stook van hout. De anderhalf week geleden bekend geworden resultaten bevestigen dat wat we eigenlijk al wisten. De uitstoot van koolstofdioxide/ CO2, stikstof en fijnstof is 20% hoger dan bij de stook van kolen. Biomassa is volgens deze onderzoekers alleen op papier klimaatneutraal, maar in werkelijkheid een klimaatkiller. Geef daarom geen gemeenschapsgeld meer aan deze klimaatkillers. Hiertoe dienen wij de motie 'Subsidiestop biomassa voor electriciteit' in.

Ten aanzien van het beschermen van onze inwoners:

Een uitstapje naar de gaswinning in onze provincie in combinatie met het verdrag dat de Europese Unie dreigt te sluiten met Canada - CETA. Voorzitter in Drenthe hebben de Staten in ruime meerderheid tegen CETA gestemd en het Rijk opgeroepen een Nee te laten horen in Europa. De grootste zorg ligt bij een claimsysteem in het verdrag waarbij - na ondertekening - Canadese bedrijven claims wegens inkomensderving kunnen neerleggen bij de Nederlandse overheid als bijvoorbeeld de gaswinning verder of sneller moet worden afgebouwd. Voor Groningen betreft dat alle locaties van de NAM, omdat Exxon Mobile een dependance heeft in Canada. Hiertoe dienen wij de motie 'CETA' in.

Voorzitter, dan aandacht voor onze vele in de bio-industrie levende landbouwdieren:

Ik wil afsluiten met een aantal woorden van één van de mensen die vorige week terecht stond en samen met tientallen anderen schuldig werd bevonden aan huisvredebreuk in een stal in Boxtel. Een 37 jarige, werkende Nederlandse vrouw, nog nooit in aanraking geweest met justitie maar tot wanhoop gedreven. Ik citeer:

“Er wordt door de sector, de overheid, en reclames een veel te rooskleurig en onvolledig beeld geschetst over het leven van dieren in de veehouderij. Het gedeelte van het lijden en sterven van dieren wordt altijd weggelaten. We weten uit wetenschappelijk onderzoek van onder anderen Frans de Waal dat dieren elke emotie en elke pijn ervaren die mensen ook ervaren. En ondanks deze kennis, laten we dieren in afschuwelijke omstandigheden leven en sterven.

En we doen dat in een tijd waarin we niet meer afhankelijk zijn van dierlijke producten voor ons overleven. We hebben de luxe om liefdevollere keuzes te maken.” Einde citaat

Ja, voorzitter,… deze mensen hebben de wet overtreden. Het echte verhaal achter de bio-industrie moet echter verteld worden! En… is het niet zo…. , dat je mond alleen maar gesnoerd wordt door mensen die de waarheid niet willen horen of niet willen vertellen? Dank u wel!