Bijdrage Staten­voorstel: Perspec­tiefnota 2024 en Voor­jaars­mo­nitor 2023


5 juli 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren stemt in met de perspectiefnota voor 2024, de 8e wijziging van de Begroting 2023 en de investeringskredieten zoals in het voorstel zijn opgenomen.

Over de voorjaarsmonitor hebben wij echter verschillende vragen aan het college. Afhankelijk van de antwoorden kunnen wij al dan niet instemmen met de voordracht.

Allereerst zijn wij blij om te lezen dat Nedmag en Nobian welwillend staan ten opzichte van het oprichten van gebiedsfondsen ter compensatie van geleden schade. Maar de bedrijven gaan zélf werken aan een voorstel tot invulling van deze fondsen. Hier hadden wij graag gezien dat het college het voortouw had genomen en met een voorstel zou komen wat in haar ogen ‘een goed gevuld fonds’ (zoals het dictum van de motie luidt) inhoud. Is het college bereid om hier alsnog een richtlijn voor te leggen aan Nedmag en Nobian? Wanneer verwacht het college het voorstel van Nedmag en Nobian? En wanneer mogen inwoners naar verwachting gaan profiteren van de gelden uit de gebiedsfondsen?

Verder, voorzitter, wekken de smiley’s de indruk dat het er in onze provincie enorm goed voorstaat met milieu, energie, natuur en biodiversiteit: maar liefst 86% van de betrokken indicatoren staan op groen, 24% op oranje en jawel 0% op rood. Het leest als een mooie reclamefolder voor het Groningse bestuur. 

Maar deze percentages zeggen niks over de werkelijkheid. In de Voorjaarsmonitor zijn bijvoorbeeld geen cijfers te vinden over de huidige emissie van CO2, laat staan of de provincie op koers ligt om de doelstelling voor 2030 te halen, te weten een CO2-emissiereductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Dit zijn voor ons de werkelijk belangrijke prestaties waarvan we willen weten hoe het ermee staat.

De NRK heeft in 2020 een onderzoek uitgebracht met als titel: ‘Zoektocht naar duurzaamheid in de landbouw’. In dit onderzoek heeft de NRK harde noten gekraakt over de monitoring van het beleid. De NRK doet daarom aanbevelingen om een goed monitoringssysteem op te zetten met indicatoren, die inzicht bieden in de effecten van het beleid, zoals bijv. op de biodiversiteit in het landelijk gebied.  

Maar helaas, in zijn navolgingsonderzoek, dat begin deze week is gepubliceerd, trekt de NRK de conclusie dat er maar heel weinig is gedaan met zijn aanbevelingen uit het onderzoek in 2020. Zo stelt de NRK vast dat de provincie Groningen nog geen monitoringssysteem heeft opgezet waardoor er nog steeds geen zicht is op de doelbereiking en maatschappelijke effecten van de verduurzaming van het landbouwbeleid.

De PvdD vindt het zeer teleurstellend dat het college de aanbevelingen om een betere monitor op touw te zetten, niet goed heeft opgepakt. Net als in 2021 en 2022 wil de PvdD het college dan ook oproepen om een betere monitor te ontwerpen op basis van meetbare indicatoren die een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid.

Vraag aan het college: wil het college de toezegging doen om dit alsnog op te pakken en uit te werken in de komende najaarsmonitor? Als het college die toezegging wil doen én ons als Staten voortaan in de monitor juist en volledig zullen gaan informeren, dan kunnen wij, al is het met tegenzin, instemmen met de voorliggende onvolledige voorjaarsmonitor 2023.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering stand-van-zaken document Transitie Landelijk Gebied

Lees verder

Bijdrage Statenvoorstel: Aanbevelingen NRK-rapport 'Maatschappelijke effecten NOM'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer