Bijdrage Staten­ver­ga­dering Programma Mobi­liteit


9 november 2022

Voorzitter, ondanks de positieve nadruk op het OV en het gebruik van de fiets zien we in dit mobiliteitsplan de urgentie onvoldoende terug om een mobiliteitstransitie door te voeren die echt zoden aan de dijk zet!

Het gebruik van met name elektrische auto’s, wordt gestimuleerd, en natuurlijk, iedereen weet dat elektrische auto’s minder uitstoot geven als ze eenmaal gebouwd zijn, dan auto’s met een verbrandingsmotor. Maar de productie van deze auto’s, het winnen van de grondstoffen uit de zeer vervuilende, voor de lokale natuur vaak desastreuse mijnbouw, de CO2 uitstoot die daarmee gepaard gaat, de slechte arbeidsomstandigheden waaronder de lokale bevolking, vaak ook kinderen, in die mijnen moeten werken... We zouden ons echt even achter de oren moeten krabben. Hoe duurzaam en ethisch verantwoord is het als wij Europeanen een 'groen' leven leiden waar anderen letterlijk hun leven voor geven?

We hebben het dan nog niet eens over al het asfalt dat in ons provincie weer extra aangelegd moet worden. Extra auto-infrastructuur die afbreuk zal doen aan landschap, natuur en het leefmilieu in onze provincie en derhalve niet strookt met het streven naar brede welvaart.

En de enorme hoeveelheden aan duurzame elektriciteit die al die auto’s nodig hebben. Het Programma Mobiliteit geeft geen antwoord op de cruciale vraag hóe de opgave van een zero-emissie mobiliteit in 2035 zal worden gerealiseerd.

Voorzitter, we beseffen dat het gebruik van de auto zal blijven bestaan, en dan is elektrisch beter dan fossiele brandstoffen, mits er innovaties komen die de accu’s niet langer zwart doen zijn, en bedekt met bloed, zweet en tranen. Het beperken van de automobiliteit is en blijft toch de meest effectieve maatregel om alle negatieve directe en/of indirecte effecten (klimaat, milieu, water, natuur, landschap en afwenteling naar elders of later) zo veel als mogelijk te voorkomen; en dat punt missen we in dit programma. Dring de automobiliteit terug, denk na over zaken om mensen uit de auto te krijgen door bijvoorbeeld de verdere verhoging van de opcenten, en stimuleer mensen het OV vaker te gebruiken door de extra inkomsten daar aan te besteden. Goedkopere en een betere beschikbaarheid van OV, met name in het landelijk gebied is essentieel.

We verzoeken het college via de motie beperking automobiliteit dan ook om een actieprogramma publieke mobiliteit te presenteren waarin een ambitieus en samenhangend geheel aan maatregelen is uitgewerkt om de automobiliteit te beperken. En hiertoe met name ook maatregelen te treffen om het OV (veel) aantrekkelijker en goedkoper te maken ten opzichte van het gebruik van de auto.

Dan voorzitter, ontbreekt in de ogen van de Partij voor de Dieren de maatregel snelheidsverlaging. Het is een effectieve maatregel om de verkeersveiligheid voor mens en dier te verbeteren; het vermindert verkeersongevallen, aanrijdingen met reeën en ander wild en aanrijdingen met bomen langs de weg; ook is het gunstig als het gaat om energiebesparing, het vermindert emissies, en het beperkt het lawaai.

We willen het college dan ook verzoeken om tijdens de looptijd van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit - daar waar nodig voor de veiligheid van mens en dier, gebruik te maken van de maatregel snelheidsverlaging en dit middel nadrukkelijk onderdeel te laten zijn van de belangenafweging, en dienen daartoe de motie snelheidsbeperking voor verkeersveiligheid in.

Tweede termijn

Voorzitter, op veel punten begrijpen we de insteek van de gedeputeerde en zijn we het zelfs vaak eens. We zijn blij met haar streven om bij de aanbestedingen er alles aan te doen dat de accu’s niet zwart zijn en de stroom niet grijs. De vraag is echter in hoeverre het college dit kan overzien.

Voorzitter als antwoord op de vraag van de gedeputeerde: Natuurlijk moeten we maximaal inzetten op de verduurzaming. Ons voorstel voor het stimuleren van minder autogebruik is juist een stap daar bovenop. Echte verduurzaming betekent ook verminderen van ons autogebruik. Het actief stimuleren van het gebruik van deelauto’s zou daarbinnen een goede eerste actie zijn.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering Ruimtelijk kwaliteitskader Oostpolder

Lees verder

Bijdrage Statenvergadering NRK rapport Dubbele Dijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer