Bijdrage Staten­ver­ga­dering NRK rapport Dubbele Dijk


16 november 2022

Voorzitter,

de Noordelijke Rekenkamer komt met een vernietigend rapport. Met als kernwoorden: ondoelmatigheid en onrechtmatigheid.

▪ Ondoelmatig, omdat de inspanningen om de exploitatie van het gebied – en daarmee de opbrengstenstroom - op gang te brengen weinig gericht en weinig tijdig zijn, terwijl de publieke uitgaven hoog zijn (voor de erfpachtcanon, aanleg en inrichting van het project, inclusief getijdenduiker, voor herstel van de gronden en versterking van de waterkering na afloop van het project). Daarbij werd de mogelijkheid tot onteigening van de grond van tevoren uitgesloten, waardoor de onderhandelingspositie van de grondeigenaar extreem goed was. Hij kon in principe alles vragen.

▪ Aanmerkelijk risico op onrechtmatigheid, omdat de onafhankelijke experts die de rekenkamer heeft geraadpleegd tot de conclusie komen dat hier sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Die conclusie volgt ook, naar het oordeel van de rekenkamer, uit de redenering van de door de provincie ingehuurde expert.

Het college is het niet eens met de uitkomsten van de rekenkamer. Zij heeft via een zeer ongebruikelijke en - in onze ogen - oneigenlijke weg het toen nog vertrouwelijke rapport laten toetsen door externe onderzoekers. Deze onderzoekers kunnen ons echter niet overtuigen van het idee dat er geen staatssteun zou zijn verleend door de provincie.

Voorzitter, de PvdD heeft de motie - zojuist ingediend door het Groninger Belang - mede ingediend - juist omdat de rekenkamer wat betreft met name het deel wel of geen staatssteun lijnrecht tegenover het college staat. Ook de door GS ingevlogen onderzoeksbureaus geven geen echte duidelijkheid.

GS is overtuigd van haar zaak, dus lijkt het ons geen enkel probleem om het voor de zekerheid te laten toetsen door de Europese commissie. Er is dan toch niets te vrezen? Graag een reactie!