Bijdrage Provin­ciale Staten voortgang Ring Zuid


5 februari 2020

1e termijn:

Voorzitter, de gedeputeerde heeft tijdens de commissie duidelijk gemaakt dat “The point of no return” is gepasseerd. We hebben – schijnbaar - de uitvoering van Ring Zuid op geen enkele wijze meer in eigen handen zonder enorme kosten te maken. Er zijn veel zaken waarover de PvdD zich zorgen maakt. Eén van de zaken is het grondwater wat naar boven wordt gepompt om vervolgens geloosd te worden in het Oude Winschoterdiep. Grondwater dat mogelijk zwaar vervuild is door het nabijgelegen Agruunolterrein. Tijdens de commissie vertelde de gedeputeerde, dat de kwaliteit van het water en het slib onafhankelijk gemonitord zou blijven. Toch hebben we ook andere geluiden gehoord.

De vergunningverlening door het waterschap zal volgens de gedeputeerde gebaseerd worden op het advies van Rijkswaterstaat. Dat geeft toch een sterk WC-eend gevoel. Rijkswaterstaat is immers belanghebbende!

We hebben het ook technisch nagevraagd. In de antwoorden lezen we dat het waterschap betrokken is bij het monitoringsplan voor lozing grondwater, maar het wordt niet duidelijk wie uiteindelijk de (eind)controles gaat uitvoeren op geloosd water en gestort slib. Wordt dit ook een taak van het waterschap, of worden hier ook andere partijen voor verantwoordelijk en welke dan?

Kortom wij zijn er niet gerust op, en daarom deze motie.

2etermijn:

Voorzitter hebben we van de gedeputeerde goed begrepen, dat de manier van monitoring in de vergunning van het waterschap komt te staan. Het waterschap het onafhankelijk orgaan is, die de bemonstering doet. En dat de onderzoeken opvraagbaar dan wel openbaar zijn? ( Gedeputeerde bevestigt dit). Op grond van de antwoorden van GS hebben de indienende partijen besloten motie 162 aan te houden.