Bijdrage Provin­ciale Staten stik­stof­d­ossier


13 november 2019

Voorzitter in 2010 heeft de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer al gewezen op de impact van stikstof op de natuur. Met de PAS werd een paar jaar later een constructie bedacht, waarvan direct al bekend was dat deze juridisch niet houdbaar was. De economie stond steeds centraal, terwijl - zeker als het gaat om Natura 2000 gebieden - juistdie kwetsbare natuur centraal had moetenstaan.

Voorzitter, we roepen GS op om niet te zoeken naar- of mee te werken aan onhoudbare uitweggetjes of foefjes. De draagkracht van de natuur moet leidend zijn! Het rapport Remkes is duidelijk “Niet alles kan”… Voorzitter, er moeten wat de PvdD betreft - maatregelen genomen worden die een meetbaar effect hebben op de korte termijn en er mag - wat ons betreft - geen taboe bestaan, ook niet op maatregelen die maatschappelijke weerstand oproepen. Zaken als het verlagen van de maximum snelheid op provinciale wegen, forse krimp van de veestapel, innemen van de latente vergunningsruimte en sluiting van Vliegveld Eelde moeten niet langer een taboe zijn. Hiertoe dienen wij de motie "Niet alles kan meer in Groningen' in.