Bijdrage borging natuur­be­scherming door gemeenten


4 december 2019

Borging natuurbescherming gemeenten

Voorzitter, de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de borging van de natuur in onze gemeenten. De kap van bomen in het Oosterpark in Hoogezand is een recent voorbeeld van hoe het mis kan gaan. We hebben de insprekers er een paar weken geleden over gehoord.

86 bomen zijn gekapt, waaronder bomen van 70-80 jaar oud. (volgens het inspectierapport). Op klaarlichte dag vlogen vleermuizen in paniek rond. Hiervan is melding gemaakt bij zowel de VTH van de provincie, als bij de verantwoordelijke opzichter van de gemeente. Toch zijn de werkzaamheden niet stilgelegd. Katten liepen met dode vleermuizen rond.

Wel is er een inspectierapport opgemaakt door de VTH van de provincie, waaruit duidelijk werd dat er niet voor niets aan de bel is getrokken.

In het rapport staat dat de gemeente Midden-Groningen een overtreding heeft begaan. Dat er zeer oude bomen zijn gekapt, waarbij het voor de hand ligt dat er vleermuizen in zouden wonen. Op het moment van controle vonden er nog kapwerkzaamheden plaats. Ook waren er geen mitigerende maatregelen getroffen ter bescherming van de aanwezige vleermuizen of hol bewonende vogels. Dit was op 19 september. Pas op 30 oktober reageerde de gemeente Midden-Groningen op het verzoek van de inspecteur om meer informatie te verstrekken.

Op 4 november heeft de inspecteur via de nationale database Flora en Fauna bevestigd gekregen, dat er hier tenminste drie soorten vleermuizen woonachtig waren. Twee van de drie soorten maken gebruiken van boomholten en boomschors als verblijfplaats.

Het hele plan van aanpak was gebaseerd op één quickscan. En wel overdag gedaan! In het plan van aanpak was geschreven dat er misschien vleermuizen zouden wonen in het park. Aanvullend onderzoek is er echter niet gedaan. Het vermoeden bestaat dan ook, dat de vleermuizen opzettelijk zijn verstoord!

Onze vragen:

  1. De inspecteur had tijdens zijn inspectie al het vermoeden dat er iets niet in orde was. Waarom is het kappen toen niet onmiddellijk stil gelegd?
  2. Is er contact geweest tussen gemeente Midden-Groningen en de provincie over herstelplan Oosterpark? Is hierin ook de ecologie van het park ter sprake gekomen?
  3. Vindt GS het wenselijk dat het bedrijf dat een opdracht gegund krijgt ook de quickscan uitvoert? Beoordeelt GS de inhoud van dit soort quickscans als voldoende?
  4. Kan de provincie in dit soort situaties een onafhankelijk ecologisch rapport eisen van gemeenten, en zo ja is zij bereid dit aan de gemeenten mee te delen?
  5. Waarom heeft de gemeente geen vleermuisdeskundige ingeschakeld? Waren zij wel op de hoogte van deze verplichting? Was - volgens GS - een natuurtoets beschermde soorten ook nodig bij dit project?
  6. We hebben van de ambtenaar gehoord, dat er inmiddels contact is tussen de gemeente en de vleermuiswerkgroep. In hoeverre wordt de gemeente gedwongen om de schade voor de vleermuizen te beperkten door alsnog mitigerende maatregelen te treffen en hoe is de stand van zaken? Wat gaat de gemeente doen?
  7. Eén van de redenen voor de zeer drastische kap is achterstallig onderhoud aan bomen. Op welke wijze kunnen gemeenten verplicht worden om ‘hun’ natuur beter te beheren?
  8. Hoe worden gemeenten overtuigd van het belang van bescherming van natuurwaarden? Kan de provincie gemeenten bijvoorbeeld verplichten om allen een actuele nota groenbeleid en een goed functionerend bomenregister op te stellen?
  9. Er gelden nog steeds verschillende kap- en herplantregels in gemeenten, niet overal is een kapvergunning nodig. Kan dat niet gelijk getrokken worden zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat hun plichten zijn?

Dank u wel.