Bijdrage nota Bos en Hout in klimaat­a­genda


4 november 2020

Voorzitter, wat hier vooral opvalt is dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ambitie die we hebben als het om de energietransitie gaat, voor de aanleg van bos bedroevend weinig ambitie wordt getoond. Waarom geen koploper zijn? We volgen de landelijke lijn met 1% bosaanleg per jaar. Na 10 jaar is 750 ha. peanuts als je bedenkt dat de provincie ruim 232.000 ha groot is.

De kansenkaart laat zien dat natuurherstel en CO2 opname niet de hoogste prioriteit hebben. Beiden zijn gebaat bij robuust bos en een aaneengesloten gebied. Het college kiest voor het netjes in de pas meelopen met het Rijk. De eerste jaren zal de uitbreiding vooral plaatsvinden in de vorm van pilots. Waarom zo aarzelend? Er is toch al voldoende kennis en ervaring over bosaanplant, o.a. bij de terrein beherende organisaties. Meteen stevig inzetten, zodat de doelen over 10 jaar zijn behaald. Verder maken wij ons zorgen over de financiering.

Voorzitter, natuurlijk is iedere boom er één, is het herstel van houtwallen belangrijk. Natuurlijk laat de kansenkaart nieuwe groene verbindingen zien, en zijn wij groot voorstander van voedsel-, stads- en dorpsbossen. Maar het kan beter.

We stellen u graag enkele vragen:

  1. Wat is de reden waarom er niet gekozen is voor meer aaneengesloten bosaanplant? Uiteindelijk maar 175 ha over 10 jaar, 350 na 20 jaar? Terwijl bos in tegenstelling tot de andere aanplant de meeste CO2 afvangt en het gunstigst is voor biodiversiteit.
  2. Wat is een klimaatslim bos en wat wordt bedoeld met het klimaatslim beheer?
  3. Wanneer krijgen wij meer details over de financiering? Bent u bereid om zelf veel meer geld vrij te maken voor dit programma, en zo ja vanuit welk budget?
  4. In welke mate denkt u het te kunnen financieren met klimaatfinanciering via CO2 credits? En mag de CO2 afvang dan wel bijgeschreven worden op het conto van de provincie, als die elders wordt uitgestoten door een bedrijf? Daar schieten we qua klimaatdoelstellingen toch niets mee op?
  5. U wilt een deel van het bos aanplanten op grond die toch al ingericht moest worden binnen het NNN. Dit is een makkelijke manier van boekhouden. Waarom wordt de taakstelling Bos niet netjes náást de al overeengekomen taakstelling NNN uitgevoerd?
  6. En langs dezelfde lijn: …..gaat natuurcompensatie die uitgevoerd moet worden t.g.v. projecten, ook meegeteld worden binnen de 750 ha.?
  7. Gaan de nieuw aangeplante grotere stukken bos deel uitmaken van het NNN met bijbehorende status, of niet? En ziet u mogelijkheden om die nieuwe verbindingen aan te merken als Ecologische Verbindingszone?
  8. Zijn de groene lijnen op de kaart te lezen als aaneengesloten rijen van biodiversiteit-verhogende bomen en struiken of zijn ze vooral bedoeld als zichtlijn met bijvoorbeeld een rij eiken?