Bijdrage begroting en najaars­mo­nitor


4 november 2020

Voorzitter, de begroting toont weer veel ambities: Groningen ‘de beste’, ‘de mooiste’, ‘koploper’, ‘topregio’ etc. We krijgen de indruk dat er veel te veel geïnvesteerd wordt in die wedstrijd, in plaats van het geld te besteden aan een gedegen verbetering. Mooie woorden zijn zonder daden niet meer dan gebakken lucht.

Zo zouden we graag veel meer aandacht zien voor de natuur en minder voor de voortdurende drang naar economische groei: Water en ruimte 6,5 miljoen. Dat vinden we mager, omdat de kwaliteit van het water slecht is? In het verlengde daarvan zouden waterwegen veel diervriendelijker kunnen worden gemaakt. Trek daar geld voor uit. Uitbreiding industrieterreinen voor grote bedrijven terwijl er nog voldoende ruimte is voor inbreiding. Zojuist hadden we het al over bosaanleg. Er wordt nauwelijks geld voor uitgetrokken!

Voorzitter er wordt veel aandacht besteed aan geurhinder. Er gaat wat dat betreft extra ingezet worden op vergunningverlening, toezicht en handhaving en participatie met de omgeving. Ook worden extra metingen gedaan. Ondertussen worden er tientallen vergunningen verleend voor megastallen, ook voor kippenstallen die heel veel stank veroorzaken en worden omwonenden nauwelijks gehoord.

Vragen:

  1. Wanneer wordt er geïnvesteerd in meetpalen bij megastallen met publiek toegankelijke meetgegevens? Tenslotte wordt daar heel vaak geklaagd over (ongezonde) fijnstof en stankoverlast. Is GS bereid daar budget voor vrij te maken?
  2. Waarom staat onze motie Duurzaamheidscriteria Biomassa op oranje. En wordt deze niet al lang uitgevoerd?
  3. GAE staat op rood. Dat wordt nu weggezet als corona gerelateerd. Dat is niet zuiver, ook zonder corona zou het vliegveld zeer noodlijdend zijn. Waarom wordt Corona hier als excuus gebruikt?
  4. Wij zijn verheugd dat er serieus werk wordt gemaakt van het vergroenen van bedrijventerreinen. Maar waarom zo traag? Er lijkt een lange verkennende fase aan vooraf te gaan. Over dit onderwerp is al zoveel bekend, en al zoveel provincies zijn hiermee aan de slag gegaan. Waarom niet nu aan de slag in plaats van weer geld te besteden aan onnodige verkenningstrajecten?
  5. Verder merken wij op dat er nog steeds geen afrekenbare doelen zijn vastgesteld voor het diervriendelijker maken van provinciale vaarwegen. Wanneer gaat dit criterium opgenomen worden?
  6. Tenslotte ring Zuid. Het is in onze ogen vreemd te noemen dat hier überhaupt een begroting ter goedkeuring ligt, terwijl er een financieel zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Hoe wordt voorkomen dat straks deze begroting de prullenbak in kan?