Bijdrage kadernota en voor­jaars­mo­nitor


23 juni 2021

Voorzitter, op basis van de scores in de Voorjaarsmonitor 2021 zou men bijna gaan denken, dat het in onze provincie supergoed gaat met bijv. de natuur/biodiversiteit, de verduurzaming van de landbouw of de CO2-reductie…. Maar helaas, dit gunstige beeld heeft alles te maken met de gebrekkige opzet van de voorjaarsmonitor en niets met de werkelijkheid. Zie in dit verband het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer ‘Zoektocht naar duurzaamheid in de landbouw’.

Voorzitter, de provincie Groningen moet koploper worden in een duurzame en natuurvriendelijke landbouw. Zet dan in de Omgevingsvisie krachtig in op een biologische en natuurvriendelijke landbouw en veehouderij op basis van het principe ‘Boeren met de natuur’. Voor de natuur/biodiversiteit is het inmiddels 5 voor 12. De gangbare landbouw is allesbehalve toekomstbestendig. Pak daarom de grote problemen (natuur, biodiversiteit, klimaat, stikstof, dierenwelzijn en -ziekten, vermesting, diffuse bodem- en waterverontreiniging, inklinking/bodemverharding etc.) in goede samenhang aan.

De voorjaarsmonitor lijkt op een rapport dat een middelbare scholier zelf mocht samenstellen. Klinkende cijfers zijn gegarandeerd door o.a.:

  1. de lat heel laag te leggen;
  2. een groot aantal, vaak futiele criteria te hanteren, zoals ‘Zit ik op de goede weg?’, ‘Doe ik voldoende m’n best?’ of ‘Is er vooruitgang?’ etc. Elk criterium telt even zwaar mee, dus geen onderscheid tussen hoofd- en bijzaken;
  3. vooral geen criteria op te nemen die iets zeggen over het werkelijke ontwikkelingsniveau van de scholier.

Voorzitter, we vragen GS een monitor te ontwikkelen waarmee de provincie daadwerkelijk de vinger aan de (zeer zwakke) pols kan houden. Maak hiervoor o.a. gebruik van de aanbevelingen uit het rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Om de kritieke situatie van de natuur/biodiversiteit te volgen, zijn verder indicatoren nodig over bijv. stand van de weidevogels, het vóórkomen van insecten in o.a. landbouw- en natuurgebieden, het voorkomen van allerlei natuurdoeltypen flora en fauna, het aandeel bermen met ecologische bermbeheer etc. En in aanvulling op een indicator over de mate van grondgebondenheid bijv. ook een indicator over landbouwcirculariteit op bedrijfsniveau etc. Graag een reactie van de gedeputeerde.

In de Voorjaarsmonitor is geen enkel cijfer te vinden over de huidige emissie van CO2, laat staan of de provincie op koers ligt om de doelstelling voor 2030 te halen, namelijk: een CO2-emissiereductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Waarom niet? Liggen we op koers?

Voorzitter wat betreft Bos en Hout, GAE en de auto’s voor het college, sluit de PvdD zich aan bij de opmerkingen van de heer Frenay.