Bijdrage Groninger Aanpak Stikstof


18 november 2020

Voorzitter, de PvdD heeft twee grote bezwaren tegen de Groninger Aanpak Stikstof.

Ten eerste: het is nog maar de vraag of het GRAS c.q. extern salderen juridisch houdbaar blijkt te zijn. De Moerdijk uitspraak zegt niet alles, er volgen nog meer procedures. Wat als blijkt dat deze PAS 2.0 ook wordt afgeschoten? Dan heeft het college de boeren opnieuw een loer gedraaid.

Ten tweede: Wij hebben er vooralsnog geen vertrouwen in dat de nu voorgestelde maatregelen gaan leiden tot de benodigde stikstofreductie en het gewenste natuurherstel. Het is té weinig, … er wordt geen lef getoond. Met slappe knieën gaan we Lieftinghsbroek en andere natuur niet redden. Laat nu eens zien dat je als GS die deken van stikstof echt wil aanpakken!!

Ik richt me dan ook tot de coalitiepartijen GroenLinks en D66.

Voorzitter gaat GroenLinks voor groen of voor pluche? En D66, wiens kamerlid oproept tot iets wat echt zoden aan de dijk zet, halvering van het aantal landbouwdieren. Waarom geen maatregelen die recht doen aan de echte standpunten van GroenLinks en D66? De landbouw is immers voor 45% verantwoordelijk voor de uitstoot van stikstof in Nederland.

Toen de PvdD tijdens de commissie sprak over het innemen van ongebruikte stikstofruimte door het college alvorens er überhaupt nagedacht kan worden over extern salderen, antwoordde de gedeputeerde dat dat juridisch niet houdbaar was. De gedeputeerde sprak slechts de helft van de waarheid.

Ten eerste ligt er héél veel ruimte voor het oprapen bij bedrijven die niet hebben voldaan aan de tweejaarstermijn uit de PAS. Bedrijven aan wie ontwikkelruimte is toegekend maar waar deze niet binnen 2 jaar is gerealiseerd. Die termijn is destijds júíst ingesteld om niet benutte ruimte te kunnen herverdelen. Ondernemers waren bij de aanvraag op de hoogte van deze termijn. Bij die groep is het een kwestie van handhaven op niet nagekomen verplichtingen! Maar GS weigert hier haar eigen beleid uit te voeren! Daarom dienen wij de volgende motie in: motie handhaving tweejaarstermijn PAS.

2e termijn:

Voorzitter de stelligheid van de gedeputeerde, dat er na het afschieten van de PAS, niet gehandhaafd kan worden, delen wij niet. Na de PAS-uitspraak is, onder druk van de boeren, afgezien van de uitvoering ervan. De Commissie Remkes heeft in ‘Niet alles kan’ geadviseerd om de uitvoering weer op te pakken. De provincie kan dus wel handhaven, maar doet dat niet als politieke keuze! Graag nog een reactie van de gedeputeerde.

Dan is er nog de onbenutte ruimte die wel is vergund maar niet is ingevuld. Deze ruimte kan je inderdaad niet zomaar innemen, maar het is juridisch heel goed houdbaar als je die ruimte opkoopt en laat wegvloeien, nadat je het beetje wat nodig is voor de vergroening van de industrie daarvoor gebruikt.

Is het college bereid om dit samen me de industrie en bijv. de bouw te onderzoeken? Een bepaalde groep boeren heeft die rechten en zij kunnen daar op vrijwillige basis en tegen betaling afstand van doen. Daarom dienen wij de motie 'Opkoopregeling onbenutte stikstofruimte' in.