Bijdrage Groninger Aanpak Stikstof


28 oktober 2020

In het GRAS-document wordt aangegeven dat om vergunningverlening weer mogelijk te maken eerst concrete en bewijsbare maatregelen moeten worden genomen die ertoe leiden dat ecologisch herstel optreedt in de met stikstof overbelaste Natura2000-gebieden. Wij zien daarbij een kokervisie op Lieftinghsbroek. Er zijn meer belangrijke natuurgebieden in Groningen en Drenthe.

De in de GRAS voorgestelde maatregelen garanderen niet dat het goed komt met dat herstel. Provincie en Rijk zoeken de grenzen op van wat minimaal vereist is. Er wordt geen stap extra gezet om de overige natuur, die ook te lijden heeft onder de stikstofdeken, wat ruimte te geven.

  1. Voor Lieftinghsbroek geldt dat ook in 2030 nog sprake zal zijn van een overschrijding van de kritische depositiewaarden. Voor 45% is de depositie terug te voeren op Nederlandse landbouwbedrijven. Welke significante stappen gaat dit college juist daar nemen?
  2. De genoemde versterkings- en herstelmaatregelen kennen we deels van onder de PAS. Toen mislukt. Komen er harde afrekenbare doelen? Hoe wordt het gemonitord en kan PS regelmatig van de resultaten op de hoogte worden gesteld?
  3. De motivatie van het college is niet gelegen in herstel van natuur maar om ruimte te creëren voor meer activiteiten. Bent u het met ons eens dat het uitgangspunt zou moeten zijn om voor bedrijven MINDER mogelijk te maken, in plaats van MEER ruimte te maken?
  4. Voorzitter we weten dat er een advies is uitgebracht door de provinciale commissie rechtsbescherming m.b.t. een specifieke casus. Kunnen wij dat advies inzien ruim voor de Statenvergadering van 11 november?

Dan vragen mbt extern salderen:

  1. De provincie schermt met de Moerdijk-uitspraak om de externe saldering juridisch houdbaar te laten lijken. Daarin wordt echter aangegeven dat alleen gesaldeerd mag worden met stoppende bedrijven. Hoe past juridisch het verleasen daarbinnen van tijdelijk niet benutte uitstoot. Houdt dat stand voor de rechter? Verder is nog niet zeker of de Moerdijk uitspraak stand gaat houden bij het Europese Hof.
  2. Wij vinden het zeer kwalijk dat zelfs na 30% afroming het salderen toch kan leiden tot een toename van uitstoot. Onbenutte, lege stikstofruimte kan nu worden verhandeld en vervolgens wél worden gebruikt. Papieren emissies worden omgezet in werkelijke emissies. De PvdD vindt dat alle onbenutte ruimte hoe dan ook moet worden ingetrokken. Welke mogelijkheden zijn hiertoe? Is het College bereid deze stap te overwegen en te onderzoeken? Kan de overheid bijvoorbeeld de lege rechten opkopen zonder ze in de stikstofbank te deponeren?

Voorzitter, tenslotte de PvdD is blij met kritische burgers en organisaties en waren dan ook blij verheugd toen het drama van de PAS door de RvS werd afgeschoten.